Truy cập nội dung luôn

Miếu Bà Phú Thạnh được xếp hạng di tích cấp tỉnh

01/03/2024 18:42    375

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND về xếp hạng di tích cấp tỉnh Miếu Bà Phú ThạnhThạDi tích lịch sử Miếu Bà Phú Thạnh (phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), bao gồm: khu vực bảo vệ I, có diện tích 518,2m2 được trích từ tờ bản đồ địa chính số 14, tỉ lệ 1/1000, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi; khu vực bảo vệ II, có diện tích 298,7m2 được trích từ tờ bản đồ địa chính số 14, tỉ lệ 1/1000, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc bảo vệ di tích cấp tỉnh của UBND thành phố Quảng Ngãi đối với di tích.

Đồng thời, giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ đón Bằng công nhận di tích lồng ghép với sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa tại địa phương. Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới, bảo vệ và quản lý di tích theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành.