Truy cập nội dung luôn
 

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN HUYỆN TRÀ BỒNG NĂM 2023

 1. 1. TB-537 Tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2023 cho các cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
 2. 2. TB -538 Về việc giới hạn tài liệu ôn tập cho thí sinh cấp tiểu học kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023
 3. 3. QĐ 4711/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2023
 4. 4. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI VIẾT CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN TRÀ BỒNG NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)
 5. 5. THÔNG BÁO số 09/TB-HĐTD Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi viết các môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 20223
 6. 6. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI VIẾT CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN TRÀ BỒNG NĂM 2023 (Kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 12/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng)
 7. 7.TB 10/TB-HĐTD- Về việc triệu tập thí sinh tham gia dự thi các môn nghiệp vụ chuyên nghành (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2023
 8. 8. TB số 14/TB-HĐTD Danh sách phòng thi các môn nghiệp vụ chuyên nghành (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2023
 9. 9. Danh sách phòng thi các môn nghiệp vụ chuyên nghành (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2023 (Kèm theo TB số 14/TB-HĐTD ngày 19/10/2023 của HĐTD huyện Trà Bồng)
 10. 10. TB số 26/TB-HDTD Điểm thi các môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2023
 11. 11.DANHSÁCHĐIỂMTHICÁCMÔNNGHIỆPVỤCHUYÊNNGÀNH(VÒNG2),KỲTUYỂNDỤNGVIÊNCHỨCGIÁOVIÊNHUYỆNTRÀBỒNGNĂM2023(KèmtheoThôngbáosố26/TB-HĐTDngày02/11/2023củaHộiđồngtuyểndụng)
 12. 12. Mẫu ĐƠN PHÚC KHẢO Điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2023
 13. 13. TB số 28/TB-HĐTD Kết quả phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2023
 14. 14. Kèm theo Thông báo số 28/TB-HĐTD ngày 23/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng
 15. 15. QĐ số 5899 Về việc công nhận kết quả thi chính thức các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2023
 16. 16. DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CHÍNH THỨC CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN TRÀ BỒNG NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 5899 /QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)
 17. 17. QD-6236 Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Trà Bồng năm 2023,
 18. 18. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN TRÀ BỒNG NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 6236 /QĐ-UBND ngày 20 /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)
 19. 19. Số: 43/TB-HĐTD Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Trà Bồng năm 2023

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797