Truy cập nội dung luôn

                                                                                                                                                                           

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHÁNH LỘ

1

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG

Họ và tên: Vương Quang Khánh

Sinh ngày: 25/10/1979

Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0905528679

2

 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CT UBMTTQVN PHƯỜNG

 

Họ và tên: Nguyễn Từ

Sinh ngày: 06/02/1964

Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHÁNH LỘ

 

1

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG

Họ và tên: Vương Quang Khánh

Sinh ngày: 25/10/1979

Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0905528679

2

 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CT UBMTTQVN PHƯỜNG

 

Họ và tên: Nguyễn Từ

Sinh ngày: 06/02/1964

Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:

 

3

 

 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CT UBND PHƯỜNG

 

Họ và tên: Lê Việt Dũng

Sinh ngày: 11/10/1973

Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Thường trú: phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0985389477

4

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG

Họ và tên: Bùi Hữu Tân

Sinh ngày: 20/01/1983

Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi

Thường trú: phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0948677679

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CHÁNH LỘ

1

Trương Văn Ân

UV BCH Đảng bộ,

PCT UBMTTQVN phường

2

Nguyễn Tiến Dũng

UV BCH Đảng bộ
CHT BCH QS phường

3

Lê Việt Dũng

Phó Bí thư  Đảng uỷ
Chủ tịch UBND phường

4

Vương Quang Khánh

Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND phường

5

Đoàn Thị Hoa Kiều

UV BCH Đảng bộ
 Phó Chủ tịch UBND phường

6

Phạm Gia Long

UV BCH Đảng bộ

Phó Chủ tịch UBND phường

7

Bùi Lới

UV BCH Đảng bộ
PCN UBKT Đảng ủy phường

8

Nguyễn Văn Nghĩa

UV BCH Đảng bộ
Công chức VH - XH phường

9

Lê Thị Thanh Phương

UV BCH Đảng bộ

CT Hội Liên hiệp Phụ nữ phường

10

Bùi Hữu Tân

UV BTV Đảng ủy
Trưởng Công an phường

11

Nguyễn Thị Thắng

UV BCH Đảng bộ
Hiệu trưởng trường Tiểu học Chánh Lộ

12

Bùi Anh Tuấn

UV BCH Đảng bộ
Phó Chủ tịch HĐND phường

13

Nguyễn Từ

 Phó Bí thư Đảng uỷ, CT UBMTTQVN,

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường