Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 phường Chánh Lộ.

07/09/2022 10:28    115

Trong 02 ngày (05, 06/9/2022), UBND phường Chánh Lộ tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

       Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí là báo cáo viên của BCHQS thành phố, Công an thành phố; đại diện lãnh đạo UBND phường Chánh Lộ và trên 60 đồng chí ở tổ dân phố.

       Nội dung được triển khai tại hội nghị bao gồm:

       1. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

      2. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

       3. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

       4. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

       5. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

       6. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

       7. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng Dự bị động viên.

       8. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

       9. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

       Qua 02 ngày học tập đã giúp cho các đồng chí nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi, những đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những yêu cầu mới về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời giúp cho các đồng chí làm cơ sở tham mưu, lãnh đạo và tổ chức thực hiện trên từng cương vị công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với từng tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phường Chánh Lộ./.