Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

15/02/2023 14:22    51

Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào ngày 10 hàng tháng tại UBND phường Chánh Lộ. Sáng ngày 10/02/2023, Ngày pháp luật hàng tháng, tại UBND phường Chánh Lộ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật Người khuyết tật năm 2010 và Nghị định số 20/2021/NĐ- CP ngày 15/3/2021 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Người khuyết tật.

        Dự Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hoa Kiều, PCT UBND phường và hơn 50 đồng chí thuộc các ban, ngành, đoàn thể liên quan; các tổ chức - xã hội, BCH Hội Người Cao tuổi và Quân dân chính 08 tổ dân phố.

          Tại buổi tuyên truyền các đại biểu đã được nghe đồng chí Đoàn Thị Phương Đài, cán bộ LĐ-TB và XH phường phổ biến, tuyên truyền một số nội dung liên quan đến Luật Người khuyết tật năm 2010 và một số điểm mới của chính sách trợ giúp xã hội tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ so với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trước đây; điểm mới về chính sách trợ giúp xã hội đó là:

           * Thứ nhất: Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

           Được áp dụng từ ngày 01/07/2021 là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng, so với mức 270.000 đồng/tháng theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

           * Thứ hai:  Tăng cường, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ khẩn cấp và tăng mức hỗ trợ Mai táng phí đối với trường hợp chết khẩn cấp, 50 lần mức chuẩn.

           * Thứ ba:  Tăng mức hỗ trợ đối với hỗ trợ kinh phí làm nhà, sửa chữa nhà.

          * Thứ tư: Chính sách người đơn thân được bổ sung hộ cận nghèo so với Nghị định 136 chỉ có người đơn thân thuộc hộ nghèo.

          * Thứ năm: Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội từ ngày cấp giấy khuyết tật.

Đồng chí Đoàn Thị Phương Đài - cán bộ LĐ-TB và XH phường

           Qua buổi tuyên truyền phổ biến các văn bản về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật là hoạt động tuyên truyền rất có ý nghĩa, hết sức quan trọng; giúp cho hội viên, đoàn viên, người dân nâng cao nhận thức, kịp thời nắm bắt thông tin và các quy định của pháp luật; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia các quan hệ xã hội, nắm rõ hơn về chính sách trợ giúp xã hội, chính sách người khuyết tật.