Truy cập nội dung luôn

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Thông báo số 208/TB-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

 

TT

TÊN CƠ QUAN

NGƯỜI PHÁT NGÔN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

Cố định

Di động

1

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đặng Văn Minh

Chủ tịch

0255.3820.373

 

dvminh@quangngai.gov.vn

Phạm Xuân Duệ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0255.3827.110

0914.226.968

pxdue@quangngai.gov.vn

2

Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Đàm Minh Lễ

Phó trưởng Ban

0255.3641.503

0914.011.024

dmle-ktdq@ quangngai.gov.vn 

3

Ban Dân tộc

Trần Văn Mẫn

Trưởng Ban

0255.3712.122

0917.983.159

 

 tvman-bdt@quangngai.gov.vn

 

4

Thanh tra tỉnh

Trà Thanh Danh

Chánh Thanh tra

0255.3822.869

0935.190.288

ttdanh-ttra@quangngai.gov.vn

5

Sở Công Thương

Nguyễn Đức Huy

Phó Giám đốc

0255.6256.279

0916.009.768

ndhuy-sct@quangngai.gov.vn

 

6

 

Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Phong

Giám đốc

0255.3829.092

0913.418.452

nphong-sgtvt@quangngai.gov.vn

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Ngọc Thái

Giám đốc

0255.3822.702

0932.456.677

nnthai-sgd@quangngai.gov.vn

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Đăng Lộc

Phó Giám đốc

0255.3828.027

0914.188.894

ndloc-skhdt@quangngai.gov.vn

9

Sở Khoa học và Công nghệ

Phan Văn Hiếu

Phó Giám đốc

0255.8556.008

0945.113.535

pvhieu-skh@ quangngai.gov.vn

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguyễn Thị Ánh Lan

Giám đốc 

0255.3712.132

0914.043.513

ntalan-sld@quangngai.gov.vn

11

Sở Ngoại vụ

Lê Thanh Hiển

Phó Giám đốc

0255.3711.719

0913.470.507

lthien-sngv@quangngai.gov.vn

12

Sở Nội vụ

Tạ Công Dũng

Giám đốc

0255.3822.864

0914.028.022

tcdung-snv@quangngai.gov.vn

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hồ Trọng Phương

Giám đốc

0255.3710.210

0914.900.263

htphuong-snn@quangngai.gov.vn

14

Sở Tài chính

Nguyễn Văn Luyện

Giám đốc

0255.3711.469

0915.975.145

nvluyen-stc@quangngai.gov.vn

15

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Nguyễn Đức Trung

Q. Giám đốc

0255.3714.507

0914.434.665

ndtrung-stnmt@quangngai.gov.vn

16

Sở Thông tin và Truyền thông

Trần Thanh Trường

Giám đốc

0255.3711.575

0913.489.116

tttruong-stttt@quangngai.gov.vn

17

Sở Tư pháp

Tôn Long Hiếu

Giám đốc

0255.3822.774

0982.070.219

tlhieu-stp@quangngai.gov.vn

18

Sở Văn hoá, Thể thao và

Du lịch

Nguyễn Minh Trí

Giám đốc

0255.3822.715

0918.257.755

nmtri-svhtt@quangngai.gov.vn

19

Sở Xây dựng

Nguyễn Công Hoàng

Giám đốc

0255.3831.768

0913.488.856

nchoang-sxd@quangngai.gov.vn

20

Sở Y tế

Nguyễn Xuân Mến

Giám đốc

0255.3822.611

0858.996.666

nxmen-syt@quangngai.gov.vn

21

UBND huyện Ba Tơ

Lữ Đình Tích

Phó Chủ tịch

0255.3891.072

0983.407.631

tichld@bato-quangngai.gov.vn

22

UBND huyện Bình Sơn

Đỗ Thiết Khiêm

Chủ tịch

0255.3851.261

0913.427.763

dtkhiem-binhson@quangngai.gov.vn

23

UBND thị xã Đức Phổ

Vũ Minh Tâm

       Chủ tịch

0255.3859.214

0983.972.816

vmtam-ducpho@quangngai.gov.vn

24

UBND huyện Minh Long

Nguyễn Văn Bảy

Phó Chủ tịch

 

 

0255.3866.235

0982.374.489

nvbay-minhlong@quangngai.gov.vn

25

UBND huyện Nghĩa Hành

Đinh Xuân Sâm

Chủ tịch

0255.3861256

0914.113.898

dxsam-nghiahanh@quangngai.gov.vn

26

UBND huyện Mộ Đức

Phạm Ngọc Lân

Chủ tịch

0255.3857.242

0914.011.001

pnlan-moduc@quangngai.gov.vn

27

UBND huyện Lý Sơn

Phạm Thị Hương

Chủ tịch

0255.3867.316

0985.075.258

pthuong-lyson@quangngai.gov.vn

 

28

UBND huyện Sơn Hà

 

Đinh Thị Trà

 

Chủ tịch

 

0255.3864.269

 

0914.482.487

 

dttra-sonha@quangngai.gov.vn

29

 

UBND huyện Sơn Tây

 

 

Nguyễn Ngọc Trân

 

Chủ tịch

0255.3868.279

 

0889.417.777

 

nntran-sontay@quangngai.gov.vn

30

UBND huyện Sơn Tịnh

Nguyễn Mạnh Cường

Chủ tịch

0255.3842.632

0914.241.478

nmcuong- sontinh@quangngai.gov.vn

31

UBND huyện Tư Nghĩa

Nguyễn Đăng Vinh

Chủ tịch

0255.3845.558

0979.699.226

ndvinh-tunghia@quangngai.gov.vn

32

UBND huyện Trà Bồng

Hoàng Anh Ngọc

Chủ tịch

0255.3865.239

0914.226.744

hangoc-trabong@quangngai.gov.vn

33

UBND thành phố Quảng Ngãi

Hà Hoàng Việt Phương

Chủ tịch

0255.3822.809

0914.128.888

hhvphuong-thanh pho@quangngai.gov.vn

 

 

 


Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Tài chính chủ trì, rà soát, tổng hợp và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện các nội dung về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ .

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế và các địa phương quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán. Tuyệt đối không đặt ra các biện pháp phòng, chống dịch trái với quy định của Trung ương, của tỉnh gây khó khăn cho người dân.

H.N

26/01/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phải đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 468/VPCP-CN ngày 19/01/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022 theo đề nghị của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tại Thông báo số 27/TB-MTNATL ngày 20/01/2022.

B.T

26/01/2022

.Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 mỏ cát thuộc địa bàn các huyện: Nghĩa Hành, Ba Tơ và Sơn Hà 13/12/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, rà soát về thực hiện việc sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn  số 3891/LĐTBXH-VL ngày 03/11/2021 theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,  nghiên cứu và chủ động triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã tại Công văn số 3912/LĐTBXH-TCGDNN ngày 05/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

16/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì,  rà soát, tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021 - 2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 theo Nghị quyết số 410/NQ-UBTVQH15 ngày 01/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

11/11/2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 414

Tổng số lượt xem: 6509053

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 797

Tổng số lượt xem: 7499846

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này