Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI HỒ SƠ DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NGHĨA HÀNH

 

Căn cứ Điều 43 Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; khoản 4 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; Điều 37 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường;

 

Đến nay, UBND huyện Nghĩa Hành đã hoàn thành dự thảo Điều Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hành.

 

Để có cơ sở trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về hồ sơ dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hành, với những nội dung sau:

 

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

 

- Dự thảo báo cáo tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa HànhDanh mục công trình, dự án đăng ký thực hiện đến năm 2030;

 

- Dự thảo chỉ tiêu Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hành;

 

- Dự thảo bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nghĩa Hành.

 

Hồ sơ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: http://gopyduthao.quangngai.gov.vn và trang thông tin điện tử của UBND huyện Nghĩa Hành tại địa chỉ: https://nghiahanh.quangngai.gov.vn.

 

2. Hình thức góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Trang thông tin điện tử http://gopyduthao.quangngai.gov.vnhttps://nghiahanh.quangngai.gov.vn hoặc gửi văn bản trực tiếp cho UBND huyện Nghĩa Hành (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

 

3. Thời hạn góp ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này