Truy cập nội dung luôn

Bộ Tài chính tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi

13/04/2024 17:48    166

Ngày 12/4/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 3864/BTC-HCSN về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Bộ Tài chính nhận được công văn số 428/UBND-KGVX ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu: Quyết định số 1719/QĐ-TTg có quy định nội dung “tặng quà” cho các điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội theo khu vực, vùng miền tại Tiểu dự án 1 – Dự án 10, tuy nhiên, tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC chưa quy định nội dung và mức chi tặng quà nêu trên nên địa phương chưa có cơ sở triển khai thực hiện.

Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 10. Trong quá trình xây dựng Thông tư số 15/2022/TT-BTC (nay đã được thay thế bởi Thông tư số 55/2023/TT-BTC), Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành và địa phương chưa đề xuất nội dung chi và mức chi tặng quà cho các điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội theo khu vực, vùng miền làm cơ sở để Bộ Tài chính ban hành.

Tại khoản 2 Điều 127 Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định: “Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình có phát sinh các khoản chi đặc thù chưa được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Thông tư này; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.”

Vì vậy, đối với nội dung “tặng quà” cho các điển hình tiên tiến trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội theo khu vực, vùng miền, đề nghị Tỉnh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 127 Thông tư số 55/2023/TT-BTC để thực hiện. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2023/TT-BTC trong thời gian tới.

2. UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu: Tại điểm a khoản 5 Điều 14 Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định nội dung và mức chi tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC, Thông tư số 11/2019/TT-BCT, Thông tư số 40/2020/TT-BCT và quy định tại Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC. Tuy nhiên, qua rà soát các nội dung tại các Thông tư này không quy định nội dung và mức chi về xúc tiến, thu hút đầu tư nên khó khăn trong việc thực hiện. Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hoặc cho phép áp dụng nội dung chi và mức chi tại Thông tư số 80/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Qua rà soát, các nội dung và mức chi tại Thông tư số 80/2022/TT-BTC hầu hết đã được quy định tại Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC, như: Chi thực hiện các dự án công nghệ thông tin được quy định tại khoản 4 Điều 4; Chi cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực được quy định tại khoản 1 Điều 4; Chi tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư, tổ chức đối thoại được quy định tại khoản 8, 9 Điều 4; Chi tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu được quy định tại khoản 7 Điều 4;...

 Do đó, đối với các hoạt động đã được quy định nội dung chi và mức chi, đề nghị địa phương triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2023/TT-BTC trong thời gian tới.

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này