Truy cập nội dung luôn

Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

22/05/2024 14:12    159

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2508/UBND-KGVX chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các đầu mối được giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chịu trách nhiệm nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn; chủ động nghiên cứu các quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị định, Thông tư và các quy định của pháp luật có liên quan để triển khai công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công đảm bảo đúng quy định.

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn kế hoạch vốn năm 2024 (bao gồm vốn năm 2022, 2023 được phép kéo dài sang năm 2024) đảm bảo đạt kế hoạch theo các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2024 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 03 CTMTQG trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đảm bảo đủ điều kiện để bố trí vốn năm 2024.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, tài nguyên…; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc không thể triển khai thực hiện hoặc cần sự chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ của cấp thẩm quyền; kịp thời, rà soát, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tỉnh) kết quả thực hiện; trong đó, cần nêu rõ nguyên nhân (bao gồm nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan) và đề xuất hướng xử lý, để Ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chủ động rà soát khả năng thực hiện và giải ngân vốn các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình, kịp thời đề xuất, thông qua Ban Dân tộc tỉnh báo cáo, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn từ các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có tỷ lệ giải ngân cao. Trong đó lưu ý, việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm tuân thủ nguyên tắc, vốn bố trí cho các dự án không vượt kế hoạch trung hạn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cho dự án.

Giao Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh hoặc kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần do đơn vị mình chủ trì.

Kịp thời cập nhật, rà soát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, và của tỉnh để đề xuất và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp và kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển vốn thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này