Truy cập nội dung luôn

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

14/11/2023 20:04    1363

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5721/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 theo nội dung hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị định, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023 để tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp với tổ chức đảng để cụ thể hoá, hướng dẫn kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không được trái với quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ những giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Phân công cụ thể việc theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, thực hiện theo đúng Quy định số 124-QĐ/TW; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW; Hướng dẫn số 13-HD/TU; Quy định số 1263-QĐ/TU. Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức là cơ sở để đánh giá xếp loại đảng viên.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không là đảng viên, thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP.

 Thời gian thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ hoàn thành trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Giao Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này