Truy cập nội dung luôn

Đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

05/11/2023 18:41    270

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5521/UBND-KTTH chỉ đạo thực hiện kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đánh giá kết quả chấp hành, điều hành của các sở, ban ngành, địa phương.              Kết quả đạt được, giải pháp quản lý, điều hành trọng tâm, nổi bật thuộc ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý của sở, ban ngành, địa phương gắn với việc triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh; những hạn chế, yếu kém trong chấp hành, điều hành và nguyên nhân (chủ quan, khách quan); Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII tại các kỳ họp cuối năm 2022 và trong năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh; các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phát sinh trong năm. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 Đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023. Đánh giá, nêu rõ những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2023 và chỉ đạo thực hiện, giải quyết các vấn đề trọng tâm, phát sinh trong năm, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ lớn, quan trọng do Trung ương giao, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, đảm bảo an sinh xã hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Đánh giá, nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023.

Xây dựng Chương trình công tác và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

 Đăng ký nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024; trong đó cần tổng hợp nhiệm vụ cụ thể theo từng quý . Đề xuất giải pháp mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 của tỉnh; những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình công tác và những nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Báo cáo của các đơn vị gửi UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất trong ngày 10/11/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương, đánh giá tổng quan, súc tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân (chủ quan, khách quan); bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) chậm nhất ngày 15/11/2023.

 Văn phòng UBND tỉnh, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Sở Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm tổng hợp chung, xây dựng Báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, thông qua trước ngày 20/11/2023 để báo cáo HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

BTV

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này