Truy cập nội dung luôn

Đến ngày 15/6/2025 hoàn thành kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh

10/06/2024 16:31    149

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên ký Quyết định số 572/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Kế hoạch yêu cầu phổ biến đầy đủ các nội dung của Quyết định số 213/QĐ-TTg đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian và tiến độ thực hiện, trách nhiệm được phân công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg để bảo đảm việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công; đồng thời, phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối tháng 12/2024, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định; thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê, xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của địa phương (trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ và thời hạn thực hiện của từng đối tượng kiểm kê, đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và các đơn vị khác có liên quan); Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu kiểm kê Bộ Tài chính đã xây dựng (trường hợp địa phương thuộc phạm vi kiểm kê thử nghiệm của Bộ Tài chính); Hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

 Thời điểm kiểm kê (thời điểm chốt số liệu kiểm kê): 0h ngày 1/1/2025.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê và báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản gửi Sở đầu mối trước ngày 30/4/2025. Sở đầu mối tổng hợp kết quả tổng kiểm kê đối với từng loại tài sản trên phạm vi toàn tỉnh, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/5/2025. Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/6/2025.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định; tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả tổng kiểm kê đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hướng dẫn các nội dung cần thiết khác để thực hiện tổng kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Làm đầu mối tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện tổng kiểm kê cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung về tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện tổng kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Tổng hợp kết quả tổng kiểm kê tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo thành lập tổ chuyên viên giúp việc để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Triển khai Kế hoạch tổng kiểm kê đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch.

                                                                                                 D.L

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này