Truy cập nội dung luôn

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 Chương trình mục tiêu quốc quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi

23/06/2024 18:21    757

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn ký Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 21/06/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS trên địa bàn huyện Sơn Tây

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh tại Quyết định này là 5,028 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương là 3,749 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 279 tỷ đồng), trong đó:

- Điều chỉnh nội bộ giữa các tiểu dự án, dự án thành phần của các đơn vị đầu mối giao kế hoạch, các chủ đầu tư là 4,379 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương là 3,100 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1,279 tỷ đồng).

- Điều chỉnh vốn giữa các đơn vị đầu mối giao kế hoạch nguồn ngân sách Trung ương là 0,649 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch vốn được điều chỉnh, các đơn vị đầu mối giao kế hoạch, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ khẩn trương phân bổ vốn đầu tư công cho các cơ quan, đơn vị, các xã sử dụng vốn đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số: 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 và số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình và các quy định pháp luật có liên quan.

Các đơn vị đầu mối giao kế hoạch, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo đẩy nhanh quy trình, thủ tục, tiến độ thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đôn đốc giải ngân, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn được giao trong kế hoạch. Đến thời hạn giải ngân theo quy định của Trung ương, nếu dự án nào không giải ngân hết kế hoạch vốn, bị cắt vốn thì người đứng đầu cơ quan,đơn vị,địa phương đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Các đơn vị, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; lồng ghép các nguồn vốn và thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương để thực hiện Chương trình theo Quy định.

Các đơn vị, các chủ đầu tư báo cáo việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Dân tộc tỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

                                                                                                  D.L

Tài liệu đính kèm: 457QĐUB.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này