Truy cập nội dung luôn

Chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

13/04/2024 17:51    171

Qua xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 67/BC-STNMT ngày 15/3/2024 về việc chậm trễ của các địa phương cấp xã, cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh (gửi kèm trên Trục liên thông văn bản điện tử) và đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1864/UBND-TTHC ngày 12/4/2024.

Nội dung Công văn nêu rõ:

Phê bình Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn (138 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã: Bình Châu, Bình Hiệp, Bình Long, Bình Hải, Bình Trị, Bình Tân Phú, Bình Khương), Sơn Tịnh (38 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào UBND các xã: Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Tịnh Giang, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Phong), Mộ Đức (23 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào Phòng Kinh tế hạ tầng và UBND các xã: Đức Minh, Đức Lợi), Nghĩa Hành (17 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung chủ yếu vào UBND xã Hành Phước), thị xã Đức Phổ (32 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường: Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Phong, Phổ Khánh) và thành phố Quảng Ngãi (37 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào UBND các xã, phường: Tịnh Khê, Tịnh Ấn Đông, Nghĩa Chánh) chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4020/UBND-TTHC ngày 18/8/2023 về việc nghiêm túc thực hiện quy định về thời gian, trình tự thực hiện giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; thiếu cương quyết trong xử lý trách nhiệm công chức, nhất là công chức địa chính thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức có liên quan theo quy định. Khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp giải quyết dứt điểm số hồ sơ bị chậm trễ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê tại Báo cáo số 67/BC-STNMT ngày 15/3/2024; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2024 (qua Văn phòng UBND tỉnh).

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến việc theo dõi, kiểm soát hoạt động giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn: số 6538/UBND-TTHC ngày 23/12/2022 về chấn chỉnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; số 4020/UBND-TTHC ngày 18/8/2023 về việc nghiêm túc thực hiện quy định về thời gian, trình tự thực hiện giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh và Thông báo kết luận số 25/TB-UBND ngày 15/01/2024 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết các nội dung về tình hình hoạt động, giải quyết TTHC tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh 13 huyện, thị xã, thành phố.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại điểm a, điểm b khoản 2 Công văn số 4020/UBND-TTHC ngày 18/8/2023 và chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp chuẩn hóa biểu mẫu văn bản lấy ý kiến phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai với các cơ quan liên quan; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện quy trình chuyển hồ sơ liên thông trên môi trường mạng đến UBND cấp xã, UBND cấp huyện trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai nhằm chấn chỉnh việc chậm trễ trong phối hợp, đồng thời phục vụ cho việc theo dõi, kiểm soát về tiến độ, thời gian phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu năng, tính năng phần mềm Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý, theo dõi, giám sát trong quá trình kết nối liên thông với phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; đảm bảo phần mềm VBDLIS không làm cản trở, gián đoạn hoạt động theo dõi, quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp hiệu năng, tính năng phần mềm VBDLIS không đáp ứng yêu cầu nhưng đơn vị cung cấp phần mềm không có giải pháp khắc phục, xử lý thì tổng hợp, báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/5/2024 để xem xét, chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện các công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại khoản 3 Công văn số 4020/UBND-TTHC ngày 18/8/2023, trong đó phải khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu hoàn thành việc chuyển liên thông hồ sơ đất đai trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện đến UBND cấp xã, hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Viễn thông Quảng Ngãi xây dựng, bổ sung chức năng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử để đưa vào quản lý, sử dụng trong quý III/2024.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện công tác cải cách TTHC để tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại khoản 4 Công văn số 4020/UBND-TTHC ngày 18/8/2023 và Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Công văn này.

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất việc giải quyết TTHC, việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh, nhất là tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị, địa phương thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong giải quyết TTHC đất đai đã được Sở Tài nguyên và Môi trường nêu tại Báo cáo số 67/BC-STNMT ngày 15/3/2024.

Nghiên cứu xây dựng và ban hành chuẩn hóa mẫu quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai để làm cơ sở hướng dẫn thống nhất cho các cơ quan tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử bảo đảm vừa xác định cụ thể nội dung từng công đoạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của từng cá nhân ngay từ bước nhận hồ sơ đầu vào cho đến các bước phân công xử lý chi tiết trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu giải quyết TTHC, cơ quan, đơn vị có liên quan trong phối hợp, vừa thuận tiện trong việc thiết lập, cấu hình quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo quy định.

 

BBT Cổng TTĐT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này