Truy cập nội dung luôn

Chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số

28/04/2024 08:59    209

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2103/UBND-KTTH chỉ đạo thực hiện chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4657/UBND-KTTH ngày 21/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, việc phân phối vé số, đối với hoạt động thanh toán theo quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

 Xem xét, đề xuất ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đề xuất việc phân phối lợi nhuận sau thuế; trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển; thành lập Quỹ Khoa học và công nghệ và việc trích lập, sử dụng Quỹ tuân thủ đúng quy định pháp luật; tuân thủ quy định về thành phần Hội đồng giám sát xổ số và chi thù lao cho Hội đồng giám sát xổ số.

Rà soát hoàn thiện các Quy chế, Thể lệ tham gia dự thưởng, Thể lệ quay số mở thưởng bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật; chủ động rà soát, đề xuất kiện toàn bộ máy của Công ty theo quy định.

Tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, trong đó lưu ý tuân thủ quy định về loại hình xổ số được phép phát hành; các quy định về hợp đồng đại lý, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phương thức, địa bàn phân phối vé xổ số truyền thống, thu hồi vé xổ số bán không hết.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4657/UBND-KTTH ngày 21/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát tài chính của Công ty, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quyền, trách nhiệm và nhiệm vụ giám sát theo quy định tại Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Quảng Ngãi.

BTV

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=156178

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này