Truy cập nội dung luôn

Cho ý kiến về điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện 02 Chương trình MTQG

29/09/2023 17:24    593

Chiều 29-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì họp để nghe và cho ý kiến đối với nội dung điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Giảm nghèo bền vững năm 2023 và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, 2023.

Tại cuộc họp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trong đó, điều chỉnh giảm Dự án 2: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, với tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng để phân bổ cho 13 huyện, thị xã, thành phố.

Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo tại cuộc họp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay, việc triển khai đặt hàng đào tạo nghề tại Sở với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề đang gặp một số khó khăn nên kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề sẽ không thực hiện hết. Ngoài ra, ở các địa phương cũng có kinh phí đặt hàng đào tạo nghề, các huyện đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề. Vì vậy, đề đảm bảo không trùng lắp, Sở đề xuất giảm kinh phí Tiểu dự án 1, Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn tại Sở là hơn hơn 3,4 tỷ đồng.

Sau khi nghe đề xuất của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên thống nhất với đề xuất của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Đồng thời, giao Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho các địa phương theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.