Truy cập nội dung luôn

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/06/2024 14:52    184

Thường trực HĐND tỉnh thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp C, tầng 3, Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung kỳ họp:

1. Khai mạc kỳ họp

2. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết

2.1. Tán thành chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi.

2.2. Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2.3. Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2.4. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2.5. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

2.6. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

2.7. Quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và mức hỗ trợ đối với đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2025.

3. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

4. Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét biểu quyết thông qua các nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại khoản 2 nêu trên.

5. Bế mạc kỳ họp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này