Truy cập nội dung luôn

Infographic: Danh mục TTHC sửa đổi, thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

28/04/2022

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, Danh mục TTHC thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.