Truy cập nội dung luôn

Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổng kết công tác năm 2023

19/01/2024 10:48    543

Chiều 18-01, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổng kết công tác năm 2023 và bình bầu, đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp gồm có 09 đơn vị: Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh; với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trong Khối là tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, công tác tư pháp, nội vụ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh- Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp, trong năm 2023, các cơ quan trong Khối đã thực hiện tốt phong trào thi đua, với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng và có nhiều chuyển biến tích cực, đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, phát huy nội lực trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phong trào thi đua đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng sở, ban ngành; các chỉ tiêu thi đua được đặt ra cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và từng ngành. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối được duy trì và thực hiện có hiệu quả, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác chuyên môn của các đơn vị trong Khối. Các cơ quan trong Khối đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt báo cáo tại Hội nghị

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động tiếp tục được các cơ quan, đơn vị trong Khối triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với nhiệm vụ được giao. Việc ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng được các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Khối.

Năm 2024, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu- Tổng hợp tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng cho CB,CC,VC,NLĐ nhằm nâng cao nhận thức và hành động về công tác thi đua yêu nước trong tình hình mới, qua đó động viên tinh thần hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên do Trung ương và tỉnh phát động, tổ chức. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.