Truy cập nội dung luôn

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024

03/11/2023 16:48    278

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 5521/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và xây dựng chương trình công tác và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023

Về đánh giá kết quả chấp hành, điều hành của các sở, ban ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá kết quả đạt được, giải pháp quản lý, điều hành trọng tâm, nổi bật thuộc ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý của sở, ban ngành, địa phương gắn với việc triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển KTXH; vốn đầu tư công; việc thu - chi ngân sách nhà nước; giải pháp nâng cao chỉ số PCI,..; đồng thời, nêu lên những hạn chế, yếu kém trong chấp hành, điều hành và nguyên nhân (chủ quan, khách quan).

Ngoài ra, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII tại các kỳ họp cuối năm 2022 và trong năm 2023 (được UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện).

Về đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh; các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phát sinh trong năm; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Về đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023, yêu cầu đánh giá, nêu rõ những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2023 và chỉ đạo thực hiện, giải quyết các vấn đề trọng tâm, phát sinh trong năm, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ lớn, quan trọng do Trung ương giao, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, đảm bảo an sinh xã hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

Xây dựng chương trình công tác năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024; trong đó cần tổng hợp nhiệm vụ cụ thể theo từng quý.

Cùng với đó, đề xuất giải pháp mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 của tỉnh; những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình công tác và những nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, trên cơ sở báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương, đánh giá tổng quan, súc tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp chung, xây dựng Báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, thông qua trước ngày 20/11/2023 để báo cáo HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=151308

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này