Truy cập nội dung luôn

Loại trừ bệnh sốt rét năm 2023 và phòng ngừa sốt rét quay trở lại giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

24/11/2023 13:47    1112

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về loại trừ bệnh sốt rét năm 2023 và phòng ngừa sốt rét quay trở lại giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu

Nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét, tập trung ưu tiên vào vùng sốt rét lưu hành và có nhiều đối tượng nguy cơ cao, nhanh chóng đẩy lùi bệnh sốt rét để đến cuối năm 2024 công nhận loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh và củng cố các yếu tố bền vững nhằm ngăn chặn bệnh sốt rét quay trở lại trên địa bàn tỉnh.

 Đảm bảo toàn bộ người dân được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét kịp thời đối với cả cơ sở y tế công lập và tư nhân. Đảm bảo người dân trong vùng nguy cơ được bảo vệ bằng các biện pháp phòng chống véc tơ thích hợp. Nâng cao chất lượng hệ thống giám sát dịch tễ bệnh sốt rét và đảm bảo năng lực đáp ứng dịch sốt rét. Nâng cao kiến thức và hành vi của người dân để tự chủ động bảo vệ cá nhân trước bệnh sốt rét. Quản lý, điều phối hiệu quả Chương trình loại trừ sốt rét quy mô cấp tỉnh và phòng ngừa sốt rét quay trở lại

 Nhiệm vụ và giải pháp

 Tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động giám sát và phòng ngừa sốt rét quay trở lại đến năm 2025 và định hướng đến 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 27/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến 2030 và Kế hoạch phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Y tế.

 Tổ chức triển khai phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét, gắn kết công tác hoạt động giám sát và phòng ngừa sốt rét quay trở với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong giai đoạn phòng chống và loại trừ sốt rét đến cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng, để người dân chủ động phòng chống bệnh sốt rét, ngăn chặn sốt rét quay trở lại, đặc biệt truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp cho đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét tại vùng sốt rét lưu hành.

 Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, kỹ thuật, phát hiện chẩn đoán và điều trị sốt rét. Phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời cho tất cả các bệnh nhân nghi ngờ mắc sốt rét. Tăng cường giám sát và quản lý trường hợp bệnh tại bệnh viện, cộng đồng; giám sát hiệu quả điều trị bao gồm cả điều trị chống tái phát, không để có trường hợp sốt rét mới lan truyền tại địa phương.

Nâng cao năng lực hệ thống theo dõi giám sát, đánh giá từ tỉnh đến cơ sở. Cập nhật, triển khai quy trình và hướng dẫn theo dõi giám sát, đánh giá cho từng tuyến, tiếp tục tập huấn cho người làm công tác theo dõi giám sát, đánh giá chương trình ở tất cả các tuyến.

 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho các hoạt động giám sát để phòng ngừa sốt rét quay trở lại, chú trọng vào đội ngũ ở tuyến cơ sở (xã, thôn). Khuyến khích sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên trong cộng đồng để hỗ trợ công tác phát hiện, tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống và phòng ngừa sốt rét quay trở lại.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương tích cực tham gia với ngành Y tế triển khai biện pháp phòng chống loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh và phòng ngừa sốt rét quay trở lại.

 Vận động và áp dụng các biện pháp khuyến khích phù hợp, tạo điều kiện để y tế tư nhân tham gia phát hiện và điều trị bệnh sốt rét tại cộng đồng, truyền thông cho cộng đồng.

Thông tin, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa sốt rét quay trở lại cho người lao động.

Tổ chức thực hiện

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện.

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai các nội dung Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. Hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống muỗi truyền bệnh, công tác phát hiện, chẩn đoán và điều trị.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về phòng ngừa sốt rét quay trở lại, đặc biệt là vùng sốt rét lưu hành, nhóm đối tượng có nguy cơ mắc sốt rét.

Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tích cực phối hợp, tham gia tổ chức triển khai, lồng ghép nguồn lực nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của Nhân dân về phòng chống loại trừ và phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống, loại trừ bệnh sốt rét và phòng ngừa sốt rét quay trở lại phù hợp tại địa phương.

Các huyện thuộc vùng có bệnh sốt rét lưu hành tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp can thiệp mạnh duy trì không để xảy ra trường hợp tử vong do sốt rét, giảm mắc và không để dịch bệnh sốt rét xảy ra sau giai đoạn loại trừ.

 

BTV

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này