Truy cập nội dung luôn

Một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành từ ngày 7-11/11/2023

13/11/2023 18:26    191

Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Thành lập Ban Tổ chức các sự kiện trong tháng 12/2023; Phê duyệt kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 đối với cấp huyện… là một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành từ ngày 7-11/11/2023.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5528/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiên cứu, triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022, Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của Bộ, ngành Trung trương thuộc lĩnh vực quản lý đến toàn thể cán bộ, công chức, biên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

 Đề án vị trí việc làm của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2023 để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo theo quy định để làm cơ sở triển khai xây dựng lại Đề án vị trí việc làm theo quy định.

Ban hành Hướng dẫn xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan để các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Tổ chức thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định, đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/12/2023.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5617/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

 

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 2139/UBND-NC ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ; kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện qua Sở Nội vụ, giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện; trong trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý kỷ luật, khen thưởng theo quy định.

Thành lập Ban Tổ chức các sự kiện trong tháng 12/2023

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức triển khai các sự kiện “Công bố Quy hoạch tỉnh; Khởi công dự án đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi; Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi- Trao Quyết định chấp thuận chủ trương Đầu tư VSIP II Quảng Ngãi”, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh là Trưởng ban.

Theo dự kiến, các sự kiện này sẽ diễn ra trong tháng 12/2023.

Để đảm bảo cho việc tổ chức các sự kiện nêu trên của tỉnh diễn ra đạt kết quả, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo đó, Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung việc tổ chức thực hiện tất cả các sự kiện. Phó Trưởng ban Thường trực do Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đảm nhiệm chỉ đạo về công tác khánh tiết- lễ tân, hậu cần.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung đối với sự kiện “Công bố Quy hoạch tỉnh; Khởi công dự án đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi”; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, nội dung đối với sự kiện “Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi- Trao Quyết định chấp thuận chủ trương Đầu tư VSIP II Quảng Ngãi”; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông các sự kiện.

Đối với các thành viên Ban Tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng thể việc thực hiện sự kiện “Công bố Quy hoạch tỉnh”.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổng thể việc thực hiện sự kiện “Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi- Trao Quyết định chấp thuận chủ trương Đầu tư VSIP II Quảng Ngãi”.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổng thể sự kiện “Khởi công dự án đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi”.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm công tác thông tin và truyền thông các sự kiện. Các thành viên khác của Ban Tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của đơn vị mình thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Phê duyệt kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 đối với cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 đối với cấp huyện.

Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của các huyện, thị xã và thành phố 1.027.216 triệu đồng, gồm 70% tăng thu NSĐP thực hiện 2022 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 là 350.930 triệu đồng; số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2023 là 108.307 triệu đồng; nguồn thu để lại đơn vị năm 2023 là 14.013 triệu đồng; nguồn thực hiện CCTL năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang 553.967 triệu đồng.

Nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 của các huyện, thị xã và thành phố 333.600 triệu đồng; trong đó, nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP là 305.713 triệu đồng; nhu cầu kinh phí thực hiện một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định năm 2023 là 27.886 triệu đồng.

Chênh lệch nguồn và nhu cầu năm 2023 của các huyện, thị xã và thành phố là 693.617 triệu đồng; trong đó, bổ sung cho các huyện còn thiếu nguồn là 6.798 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh năm 2023; các huyện, thị xã và thành phố còn dư nguồn chuyển sang năm sau là 700.415 triệu đồng.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm cấp phát và thông báo bổ sung kinh phí tại Quyết định này cho các địa phương theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, không đuợc sử dụng vào mục đích khác.

Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh.

Nhằm mục đích đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; làm rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

Thông qua việc sơ kết, đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án.

Việc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án được tiến hành từ cấp huyện trở lên. UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Công an tỉnh chủ trì, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh và tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết.

Công an tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố sơ kết Đề án đạt kết quả và báo cáo đúng thời gian quy định.

Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 thực hiện Đề án.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Đề án.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này