Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01-5/8/2022

05/08/2022

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách việc thực hiện TTHC; tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; khẩn trương thực hiện các giải pháp để bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm 2022… là một số nội dung chỉ đạo, điều hành trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01-5/8/2022

Triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thực hiện thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC và biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC về Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, đánh giá chất lượng đảm bảo thời gian quy định tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan cử người thường xuyên theo dõi, đôn đốc và phối hợp xử lý các tiêu chí, số liệu đánh giá của Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/p/home/dashboard-chi-tieu.html).

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương đánh giá khả năng đáp ứng và khắc phục các lỗi về kỹ thuật, nội dung đối với phần mềm Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (phiên bản 2.0) đảm bảo đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu theo quy định pháp luật hiện hành; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2022 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp việc triển khai thực hiện nâng cấp và đưa vào sử dụng phần mềm dẫn đến mất điểm cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong năm 2022.

Đồng thời, chủ trì xây dựng nội dung hướng dẫn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định, gửi đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chậm nhất ngày 30/8/2022 để thực hiện tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh, Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý KTT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và triển khai thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ 01/12/2022, Bộ phận Một cửa cấp xã từ 01/6/2023.

Sở Nội vụ căn cứ kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực có số lượng và tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn lớn, lồng ghép trong công tác kiểm tra CCHC.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và phục vụ khai thác trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định và yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Công an và bộ, ngành liên quan.

Tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện nội dung công văn số 4009/BTTTT-CATTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành 100% việc giám sát đối với hệ thống thông tin cấp độ 3,4,5 trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/11/2022.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 680/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ, chủ động quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, điều trị hiệu quả, kịp thời. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp để bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp để bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm 2022, với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí ít nhất 5% so với năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành quy định pháp luật về TTATGT và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2817/UBND-KTN ngày 10/6/2022 về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, kế hoạch năm ATGT 2022 của tỉnh; tập trung kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe; duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ, chở hàng hoá quá tải trọng… triệt để xóa bỏ tâm lý trong một bộ phận người dân là “chờ kết thúc cao điểm” để tái vi phạm quy định về TTATGT.

Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương thực hiện các công trình đầu tư, nâng cấp và kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ trước điểm giao cắt với đường sắt và tại nút giao từ đường nhánh đi ra đường chính; lắp đặt dải phân cách tại đoạn tuyến đường bộ có đủ điều kiện; xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; có phương án bảo đảm TTATGT mùa mưa, lũ.

T.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này