Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 1-6/4/2024

08/04/2024 17:16    304

Thu hồi vốn tạm ứng quá hạn đối với dự án thuộc UBND tỉnh quản lý; Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” trên địa bàn tỉnh; Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu; Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 1-5/4/2024

Thu hồi vốn tạm ứng quá hạn đối với dự án thuộc UBND tỉnh quản lý

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1643/UBND-KTTH chỉ đạo thực hiện thu hồi vốn tạm ứng quá hạn đối với dự án thuộc UBND tỉnh quản lý

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có dư nợ tạm ứng quá hạn tập trung chỉ đạo chủ đầu tư dự án thực hiện tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác thu hồi nợ tạm ứng quá hạn theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6125/UBND-KTTH ngày 04/12/2023.  Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi nợ tạm ứng quá hạn.

Yêu cầu KBNN Quảng Ngãi thực hiện tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

 Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi nợ tạm ứng quá hạn theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6125/UBND-KTTH ngày 04/12/2023, trong đó lưu ý nội dung yêu cầu KBNN trích tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư để thu về ngân sách nhà nước. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư kịp thời thanh toán hoàn ứng, tránh để dư nợ tạm ứng lớn dễ dẫn đến quá hạn; kịp thời có biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư để phát sinh nợ tạm ứng quá hạn.

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” trên địa bàn tỉnh

Chánh Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực đủ điều kiện tiếp nhận triển khai, vận hành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

Trong đó, xác định rõ lộ trình thực hiện: thay thế hồ sơ giấy truyền thống nhằm hỗ trợ người có nghĩa vụ kê khai, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập, đến hết năm 2025 số hóa đạt 50% trở lên; hoàn thành số hóa, lưu trữ 100% Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia khác theo quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; thực hiện chuyển đổi số 100% công tác kiểm soát tài sản, thu nhập bằng việc sử dụng công nghệ số, dữ liệu số sau năm 2025.

Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định chuẩn hóa để kết nối, tích hợp dữ liệu, khai thác, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; vận hành, quản lý, khai thác hệ thống bảo đảm thống nhất hiệu quả, tính an toàn, bảo mật của hệ thống trong quá trình vận hành.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập với hệ thống thông tin báo cáo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để cung cấp số liệu thống kê, báo cáo và kết quả phân tích dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, cung cấp thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án,..

Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND tổ chức Chương trình “Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh, thành” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024”.

Sự kiện Tuần lễ kết nối và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh, thành tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;  kết nối, mở rộng thị trường cho hàng hóa sản xuất trong nước và kích cầu tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi đến thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong khu vực; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác trong hoạt động xúc tiến thương mại theo chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh trong Vùng.

Thời gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong 07 ngày; thực hiện trong Quý III - IV năm 2024, tại địa điểm Showroom Xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, Quận 1- thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung 03/2024/TT-BCA ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an đến cán bộ, công chức, viên chức để nắm vững và thực hiện nghiêm theo quy định; đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư số 03/2024/TT-BCA ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an; đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý và sử dụng con dấu theo phân cấp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng cơ sở làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu để hoạt động phạm tội.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Thông tư số 03/2024/TT-BCA  đến các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; các cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tuyên truyền nội dung Thông tư trên các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thực hiện đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh để hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.   

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác kiểm tra, quản lý hoạt động, thẩm định hồ sơ cấp các loại giấy phép có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình hoạt động cũng như các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để chấn chỉnh, xử lý kịp thời không để phát sinh thành tụ điểm hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên vừa ký Công văn số 1667/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo quy định. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tiến độ và kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tiếp tục tham mưu cấp thẩm quyền đối với nội dung thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định có liên quan. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung trên.

Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai thực hiện việc tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nắm vững quan điểm đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với sự phát triển của thế hệ tương lai gắn với những mục tiêu phát triển của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và vận động Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được thụ hưởng lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe.

Bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách đối với trẻ em. Bố trí ngân sách Nhà nước, phân bổ nguồn lực hợp lý trong thực hiện chính sách đối với trẻ em; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho trẻ em,… nhất là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Củng cố, bố trí đội ngũ công chức chuyên trách về công tác trẻ em từ tỉnh đến cơ sở, cộng tác viên trẻ em ở thôn, tổ dân phố. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ người làm công tác trẻ em, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên trẻ em.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 - 2030; Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đến trẻ em.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách đối với trẻ em, tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch tạo sự đồng bộ, phát triển liên tục từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành của trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi; phát triển hệ thống phúc lợi, dịch vụ xã hội cho trẻ em theo hướng liên thông, chất lượng, thuận lợi trong tiếp cận. Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo đảm cho trẻ em có cơ hội phát triển về thể chất, tinh thần, nhân cách, tài năng, trí tuệ.

Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

Đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trước thông tin không có lợi trên không gian mạng và xã hội, những vấn đề ảnh hưởng đến phát triển toàn diện. Phát triển các sản phẩm văn hoá, văn học - nghệ thuật, giáo dục lành mạnh, phù hợp, có chất lượng dành cho trẻ em.

Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác vận động, tuyên truyền các quy định về trẻ em. Bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan trong gia đình, nhà trường, tổ chức của trẻ em; thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động xã hội. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này