Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 1-6/7/2024

08/07/2024 13:54    135

Quy trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; Triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID; Công tác phòng chống thiên tai; Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; Đăng cai tổ chức Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc năm 2024 tại tỉnh Quảng Ngãi; Quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; Công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 1-6/7/2024.

Quy trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Ngày 28/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2024.

Quy trình thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại cơ quan chủ trì thẩm định hoặc tại tổ chức, cá nhân được giao thẩm định các nội dung của người quyết định đầu tư đối với trường hợp dự án thuộc UBND cấp xã quyết định đầu tư và không có cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện như quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định đầu tư ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Sở Xây dựng hướng dẫn về hồ sơ trình thẩm định, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các nội dung khác có liên quan, đảm bảo điều kiện để trình thẩm định tại cơ quan chủ trì thẩm định; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thực hiện thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả đầu tư.

Triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng VneID, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP theo quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an kèm theo Công văn số 4031/TCTTKĐA ngày 20/5/2024 của Thư ký Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ.

 Hình thức thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp Phiếu LLTP của người dân trên VNeID theo hướng dẫn sử dụng phần mềm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

Công an tỉnh thực hiện thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID, cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân khi thực hiện giao dịch cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP trên VNeID trên địa bàn để người dân biết và thực hiện.

Công tác phòng chống thiên tai

 UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3520/UBND-KTN chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng chống thiên tai trong thời gian thực hiện kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục sử dụng bộ máy, phương tiện, trang thiết bị hiện có để theo dõi, giám sát, chỉ đạo hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai, bao gồm cả việc tổ chức vận hành các hồ chứa nước theo các quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được phê duyệt, từ ngày 01/7/2024 đến thời điểm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp được kiện toàn theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự và đi vào hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai được vận hành thông suốt, kịp thời, hiệu quả, không xảy ra khoảng trống, gián đoạn trong công tác theo dõi, giám sát, tham mưu chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai nhất là trong thời điểm hiện nay đang là thời kỳ cao điểm về nguy cơ xảy ra bão, mưa lũ; nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/6/2024 về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn, Chi cục Thủy lợi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, tổ chức trực ban đầy đủ, tổ chức xây dựng, phê duyệt Phương án và kiểm tra Phương án Ứng phó thiên tai tại các địa phương, công trình trọng điểm; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, kịp thời tổ chức hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 08/6/2023 về việc phê duyệt Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030.

Đến năm 2025, 70% Trung tâm y tế thuộc địa phương có biển được đầu tư, nâng cấp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển, đảo theo quy định; 70% tàu cá khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định; 80% người dân vùng biển, đảo được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng dự phòng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng tự sơ cấp cứu và vận chuyển người bị nạn đến các cơ sở cấp cứu vùng biển, đảo.

Đến năm 2030, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 100% Trung tâm y tế thuộc địa phương có biển được đầu tư, nâng cấp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển, đảo theo quy định. 100% tàu cá khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định. 100% người dân vùng biển, đảo được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng dự phòng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng tự sơ cấp cứu và vận chuyển người bị nạn đến các cơ sở cấp cứu vùng biển, đảo; Trung tâm Y tế Quân-Dân y kết hợp huyện Lý Sơn có khả năng triển khai 50% kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2.

UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn xây dựng các phương án, quy chế phối hợp liên ngành trong việc đảm bảo y tế, tham gia xử lý tình huống khẩn cấp về y tế trên biển, đảo theo từng cấp độ, từng khu vực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch hỗ trợ tủ thuốc, trang thiết bị y tế cho các tàu cá khai thác hải sản xa bờ theo quy định. Thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho nhân dân làm việc trên các tàu biển, tàu cá.

Đăng cai tổ chức Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc năm 2024 tại tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về đăng cai tổ chức Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc năm 2024 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Kế hoạch, Hội thi sẽ diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 21-24/7/2024, tại thành phố Quảng Ngãi, gồm các nội dung chính như: trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc truyền thống, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, con người và tình yêu đôi lứa; tinh thần đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, người có công trong công cuộc bảo vệ, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hoá, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, trang phục, ẩm thực độc đáo của các dân tộc trên toàn quốc.

Hội thi nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực của các dân tộc trên toàn quốc. Khẳng định niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi; tham mưu UBND chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đăng cai tổ chức Hội thi theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng và thực hiện Chương trình tham gia của địa phương bảo đảm quy mô, đủ nội dung, hình thức, được thực hiện trang trọng, đạt chất lượng nghệ thuật độc đáo, tính nguyên gốc, bản sắc văn hóa đặc trưng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy

 UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3495/UBND-NC tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên… Duy trì xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy ở cơ sở.

 Phối hợp với các địa phương và sở, ban ngành liên quan thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy phù hợp, sát đúng với tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự gia tăng đồng thời quản lý có hiệu quả.

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân khi phát hiện các vật thể trên biển hoặc trôi dạt vào bờ biển nghi vấn là ma túy cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để tổ chức thu giữ, xử lý theo quy định. Tuyệt đối không tự ý cất giấu, chiếm đoạt dẫn đến vi phạm pháp luật; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

 Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình trên bộ, trên biển; trao đổi, chia sẻ thông tin, xác lập các chuyên án chung để đấu tranh, triệt phá, bắt giữ các đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra, quản lý địa bàn, lĩnh vực, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, lồng ghép trong chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo; tăng cường tuyên truyền đến sinh viên, học sinh về cách nhận biết và hậu quả, tác hại khi sử dụng các loại ma túy; tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không sử dụng các loại chất gây nghiện và ma túy, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; quản lý chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

 Sở Y tế tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần và tiền chất tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc thẩm lậu, kinh doanh trái phép thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.  Tiếp tục đẩy mạnh chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh. Triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy đối với học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh sau khi tái hòa nhập cộng đồng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; tổ chức tốt công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý tái hòa nhập cộng đồng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nắm chắc tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 279-KH/TU ngày 27/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Mục đích nhằm tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững; tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao đời sống, cải thiện sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chống khai thác IUU và từ đó thay đổi hành động của các cấp, các ngành đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển thủy sản bền vững.

Từ nay đến tháng 10 năm 2024 tập trrung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, xuất, nhập bến phải tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật:

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo không có sản phẩm thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra nước ngoài:

- Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU, không có trường hợp ngoại lệ; kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài:

- Bố trí đủ nguồn lực, gồm nhân lực, lực lượng, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện cho các cơ quan, lực lượng chức năng; tăng cường lực lượng, phương tiện để thực hiện cao điểm thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát thực hiện các quy định chống khai thác IUU.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi tăng cường trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch này và các Kế hoạch: số 203/KH-UBND ngày 31/12/2022, số 199/KH-UBND ngày 20/11/2023, số 108/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.

 UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn; chủ động sử dụng kinh phí địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; chịu trách nhiệm theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

 Tăng cường nguồn lực để quản lý tàu cá của địa phương, đặc biệt là phối hợp tổ chức đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá “03 không”. Giám sát chặt chẽ số lượng, tình trạng hoạt động, vị trí neo đậu của các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn quản lý.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này