Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 10-15/6/2024

17/06/2024 11:39    103

Chọn 1 ngày chủ nhật trong tháng 01 năm 2025 để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Tổ chức các hoạt động xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Hai - năm 2024; Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”; Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025…là một số nội dung trọng tâm tổng chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 10-15/6/2024

Chọn 1 ngày chủ nhật trong tháng 01 năm 2025 để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Công văn số 2990/UBND-NC chỉ đạo công tác tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố theo tinh thần Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 1809-CV/TU ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào nhiệm kỳ 2025-2027; thời gian cụ thể do mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 1 ngày chủ nhật trong tháng 01 năm 2025 để tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố. Việc chọn 1 ngày phải thống nhất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Riêng Trưởng thôn ở huyện Lý Sơn (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) có nhiệm kỳ là năm năm. Ở những nơi nhiệm kỳ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố chưa hết thời gian nhiệm kỳ thì rút ngắn thời gian nhiệm kỳ, ở những nơi đã hết thời gian nhiệm kỳ thì kéo dài thời gian nhiệm kỳ đến khi tổ chức ngày Hội toàn dân bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đảm bảo hoàn thành trong tháng 01 năm 2025.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các văn bản hướng dẫn của tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên tuyên truyền và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan, UBND cấp xã tổ chức tốt việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đúng theo quy định.

Tổ chức các hoạt động xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Hai - năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về tổ chức các hoạt động xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Hai - năm 2024.

Việc tổ chức xét tặng phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo Quy chế xét tặng Giải thưởng và đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Từ nay đến ngày 30/7/2024 hoàn thành việc tuyên truyền, giới thiệu, tiếp nhận hồ sơ tác phẩm, công trình dự xét giải và công bố, trao tặng Giải thưởng trước ngày 15/12/2024.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan triển khai các hoạt động xét Giải thưởng, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này, có trách nhiệm triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thông báo nội dung và tiến độ các hoạt động tổ chức xét tặng Giải thưởng đến các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sỹ được biết, gửi tác phẩm tham dự xét giải.

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – Ngày 9/11/2024.

 

Thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến ban hành trong năm 2024 theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là tập trung truyền thông những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh và các chương trình, đề án về PBGDPL.

Tích cực hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật khác do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng, các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân; đồng thời phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm 2024; đặc biệt tập trung trong 02 tháng cao điểm là tháng 10, 11 năm 2024.

Căn cứ vào Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 phù hợp tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động đưa tin, bài viết và đưa tin toàn diện các hoạt động hưởng ứng về Ngày pháp luật Việt Nam đăng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương đồng gửi về Ban biên tập Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (địa chỉ thư điện tử: giaoducpl-stp@quangngai.gov.vn).

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024” trong tuần lễ từ ngày 04 đến ngày 08/11/2024 và tại Hội nghị sẽ thực hiện biểu dương, khen thưởng, tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật và tuyên truyền, PBGDPL giai đoạn 2022 – 2024.

 Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu giai đoạn 1 - năm 2024 và năm 2025, số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN được đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (viết tắt là DTTS) phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm ít nhất 20% so với số lượng năm 2023;

Bổ sung mới ít nhất 10% đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức người DTTS so với năm 2023; phấn đấu mỗi thôn, bản,… tại vùng đồng bào DTTS&MN (viết tắt là thôn) có ít nhất 01 tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS; trong đó ưu tiên lựa chọn, bồi dưỡng trưởng thôn, các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

 Bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; bảo đảm ít nhất 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại địa bàn này được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại 03 huyện có nhiều xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh (huyện Ba Tơ, huyện Minh Long, huyện Sơn Hà).

 Giai đoạn 2 - từ năm 2026 đến năm 2030, tham gia phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế thu hút đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và các lực lượng khác trong xã hội tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi.

 Đến hết năm 2030, số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm ít nhất 50% so với giai đoạn 1.

Bảo đảm tăng thêm ít nhất 25% số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS tham gia làm báo cáo viên pháp luật so với giai đoạn 1. Đến hết năm 2030, mỗi thôn có ít nhất 02 tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS.

 Bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

 Tiếp tục thực hiện hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, bảo đảm bổ sung hỗ trợ thêm tại 02 huyện có nhiều xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN trên đia bàn tỉnh (huyện Sơn Tây, huyện Trà Bồng).

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký Công văn số 3108/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và lập kế hoạch năm 2025.

Căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã được UBND tỉnh giao, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024), như: tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nếu có) theo từng nguồn vốn của từng dự án; tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2024 theo từng nguồn vốn; giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển, tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đánh giá chính xác, nêu bật các kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024, tác động của kế hoạch đầu tư công đối với kết quả phát triển KTXH năm 2024; đánh giá tính khả thi và dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch so với mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cả năm 2024.

Bên cạnh đó, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt tiến độ theo yêu cầu của từng dự án và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 và các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả và thực hiện thành công kế hoạch kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.

Ngoài ra, đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng và ước thực hiện năm 2024; làm rõ thuận lợi khó khăn, vướng mắc phát sinh, kiến nghị (nếu có).

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2025 phải đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân các cấp quyết nghị và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún, kém hiệu quả, đảm bảo tiến độ phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Về nội dung lập kế hoạch, căn cứ mục tiêu, định hướng của từng ngành, địa phương; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2024, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, khả năng cân đối vốn trong kế hoạch năm 2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo các nội dung sau: định hướng, mục tiêu của đầu tư công năm 2025; dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo từng nguồn vốn; dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công; các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2025 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2025.

Ngoài ra, yêu cầu nguyên tắc bố trí vốn; dự kiến danh mục nhiệm vụ, dự án và bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2025 cho từng nhiệm vụ, dự án; Lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; Lập kế hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tiến độ báo cáo HĐND tỉnh thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 tại kỳ họp giữa năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

Riêng đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ quan chủ trì dự án, chủ trì tiểu dự án, chủ trì nội dung thành phần cấp tỉnh, các chủ đầu tư, đầu mối giao kế hoạch và UBND cấp huyện gửi cơ quan chủ trì quản lý từng chương trình trước ngày 18/6/2024.

Các cơ quan chủ trì quản lý từng chương trình tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 9 tháng, ước thực hiện năm 2024 và xây dựng kế hoạch thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 của tỉnh, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này