Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14-19/5/2024

20/05/2024 16:13    230

Đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI; Thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14-19/5/2024

Đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, PAPI

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2371/UBND-TTHC chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo kết quả, đề xuất giải pháp thực hiện cải cách hành chính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 15/5/2024 theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/5/2024. Trong đó, phân tích, đánh giá và làm rõ nguyên nhân giảm điểm, giảm bậc trên các lĩnh vực về cải cách hành chính.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp phân tích, đánh giá đối với Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh năm 2023 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/5/2024.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đánh giá tóm lược kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, thể hiện nội dung ưu điểm, tồn tại, hạn chế, trong đó làm rõ nguyên nhân,  kể cả nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với những tiêu chí bị giảm điểm, giảm thứ hạng. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024 để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2024.

Giao Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính từ đầu năm đến ngày 15/5/2024 và phân tích, đánh giá kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi; nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao các Chỉ số: PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2024 và những năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2024.

Thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền vừa ký Công văn số 2391/UBND-KTN chỉ đạo thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 và Kế hoạch thu, nộp Quỹ năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh tổng hợp Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai của các cơ quan, đơn vị, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ năm 2024 theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp với Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn công tác thu, chi Quỹ đảm bảo hiệu quả, đạt kế hoạch được duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đối với những đơn vị, địa phương chưa nộp Quỹ hoặc nộp chưa đủ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023; đồng thời, gửi đầy đủ danh sách các Doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ Quỹ cho cơ quan quản lý Quỹ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và Chi cục Thuế huyện/khu vực để tiếp tục theo dõi, phối hợp đôn đốc thu Quỹ theo đúng quy định.

Sau khi lập báo cáo quyết toán kinh phí đã nhận từ Quỹ Phòng, chống thiên tai và kinh phí được giữ lại theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, khẩn trương chuyển phần kinh phí còn lại về Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.

Khẩn trương lập Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 của địa phương gửi cho Cơ quan Quản lý Quỹ cấp tỉnh.

Chủ trì phối hợp với Cơ quan quản lý Quỹ tỉnh, Chi cục Thuế tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai (quyền lợi, trách nhiệm nộp Quỹ và các chế tài đối với các trường hợp không nộp Quỹ …) cho các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là các doanh nghiệp. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống thiên tai (phần giữ lại tại cấp huyện), trường hợp kinh phí không đảm bảo, đề xuất hỗ trợ từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

 

Trước tình hình giải ngân vốn sự nghiệp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ quá thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên vừa ký văn bản số 2384/UBND-KGVX để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đầu mối được giao vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chịu trách nhiệm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được bố trí 2024 (kể cả vốn năm trước chuyển sang) theo quy định, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo việc giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2024. Kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền hoặc chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ngay sau khi tiếp nhận văn bản đề nghị; rà soát, tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Công văn số 2459/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc là điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đến các tổ chức, cá nhân.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình, triệt phá các đường dây buôn bán, pha trộn các chất cấm vào dung dịch thuốc lá điện tử để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; lưu ý đối tượng là học sinh, sinh viên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc là nung nóng nhập lậu vào địa bàn tỉnh (nếu có).

Triển khai thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2496/UBND-KTTH chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát nội dung, phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực có lợi thế của địa phương và giải pháp trọng tâm theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ chủ động tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đối chiếu nội dung Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 với nội dung Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 và các quy hoạch cấp cao hơn đã được phê duyệt; trường hợp có nội dung nào chưa phù hợp, có mâu thuẫn với Phương án phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương thì đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Quy hoạch tỉnh để đảm bảo thống nhất với Quy hoạch vùng và các quy hoạch cấp cao hơn.

 Chủ động tổ chức rà soát, kiến nghị cấp thẩm quyền cho lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn theo quy định; định kỳ tổ chức đánh giá việc thực hiện quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ các quy hoạch được duyệt.

 Tổ chức triển khai phổ biến, thông tin, công khai rộng rãi nội dung Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên vừa ký ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Việc thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm xây dựng và phát huy vai trò, khuyến khích, động viên người có uy tín tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối tượng. Việc phân công, phân cấp thực hiện chính sách và công tác quản lý, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh rõ ràng, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện. Trường hợp người có uy tín thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ với cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

Nội dung các chính sách bao gồm cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh người có uy tín; tổ chức các đoàn đại biểu người có uy tín đi làm việc, giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, học hỏi kinh nghiệm.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách và kết quả phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời, hướng dẫn thực hiện việc biểu dương, khen thưởng đối với người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc theo quy định hiện hành.

Tiếp tục phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2423/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện tiếp tục phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới, định hướng hỗ trợ cho phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Ngãi toàn diện, nhanh và bền vững

Phấn đấu đến năm 2025 đón được 1.360.000 lượt khách; có 01 điểm du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn được công nhận; có 03 sản phẩm du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn được đánh giá công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao. Phấn đấu đến năm 2030 đón được 2.550.000 lượt khách; có thêm 03 sản phẩm du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn được đánh giá công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao; có 02 khu du lịch quốc gia, 4 khu du lịch cấp tỉnh và 6 điểm du lịch được công nhận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2024 và Chỉ thị số 08/CT-TTg  ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, phát triển các mô hình, sản phẩm du lịch kết hợp phát triển kinh tế đêm phù hợp với đặc điểm tình hình đặc thù của các địa phương và nhu cầu của khách du lịch.

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật mọi hành vi vi phạm; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay, bao che các hành vi vi phạm trục lợi từ việc chèo kéo, ép giá, quảng cáo sai sự thật… trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, huy động sự tham gia các doanh nghiệp, tổ chức để khảo sát, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và đẩy mạnh liên kết để hình thành động lực tăng trưởng du lịch theo phương châm “một cung đường - nhiều điểm đến”; hướng dẫn xây dựng, vận hành mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn, hình thành sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo tại các địa phương.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng chuyên biệt cho từng phân khúc thị trường mục tiêu; tăng cường kết nối hạ tầng dịch vụ, hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm, tăng thời gian lưu trú của khách du lịch; chú trọng phát triển và khai thác phân khúc thị trường khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Quảng Ngãi có thế mạnh như: Du lịch biển đảo, du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn, du lịch văn hóa lịch sử…

 

BTV

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này