Truy cập nội dung luôn

Một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 30/10-4/11/2023

06/11/2023 17:21    220

Bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp theo chính sách cử tuyển; Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024; Phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh; Phân bổ 629.250 kg gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh năm học 2023-2024 theo Nghị định số 116 của Chính phủ; Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh… là một số nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 30/10-4/11/2023.

Bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp theo chính sách cử tuyển

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 5368/UBND-NC yêu cầu UBND các huyện miền núi có trách nhiệm rà soát số lượng sinh viên cử tuyển ra trường chưa được tuyển dụng để ưu tiên xét tuyển công chức, viên chức, công chức xã khi có đủ điều kiện về tiêu chuẩn, vị trí việc làm và biên chế được giao.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện miền núi khi cử học sinh đi đào tạo cử tuyển hàng năm phải yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp trên cơ sở vị trí việc làm và lộ trình biên chế được giao; đảm bảo người đi học theo chế độ cử tuyển được xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Tránh trường hợp, khi xây dựng kế hoạch xét tuyển cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường không thực hiện được do thiếu biên chế và vị trí việc làm không phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức xét tuyển và bố trí việc làm đối với người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hoặc gửi hồ sơ tới các đơn vị, tổ chức khác có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 5521/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 và xây dựng chương trình công tác và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023

Về đánh giá kết quả chấp hành, điều hành của các sở, ban ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá kết quả đạt được, giải pháp quản lý, điều hành trọng tâm, nổi bật thuộc ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý của sở, ban ngành, địa phương gắn với việc triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển KTXH; vốn đầu tư công; việc thu - chi ngân sách nhà nước; giải pháp nâng cao chỉ số PCI,..; đồng thời, nêu lên những hạn chế, yếu kém trong chấp hành, điều hành và nguyên nhân (chủ quan, khách quan).

Ngoài ra, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII tại các kỳ họp cuối năm 2022 và trong năm 2023 (được UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện).

Về đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh; các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phát sinh trong năm; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Về đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023, yêu cầu đánh giá, nêu rõ những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2023 và chỉ đạo thực hiện, giải quyết các vấn đề trọng tâm, phát sinh trong năm, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ lớn, quan trọng do Trung ương giao, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, đảm bảo an sinh xã hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

Xây dựng chương trình công tác năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024; trong đó cần tổng hợp nhiệm vụ cụ thể theo từng quý.

Cùng với đó, đề xuất giải pháp mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 của tỉnh; những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình công tác và những nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, trên cơ sở báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương, đánh giá tổng quan, súc tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp chung, xây dựng Báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, thông qua trước ngày 20/11/2023 để báo cáo HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

Phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND về việc phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê cấp IV và cấp V trên địa bàn 02 huyện trở lên.

Sở Giao thông vận tải quản lý duy tu, bảo dưỡng đê đã cải tạo để kết hợp làm đường giao thông gồm: Đê Quỳnh Lưu - Quang Mỹ kết hợp làm đường Quốc lộ 24B. Các tuyến đê đã cải tạo để kết hợp làm đường quốc lộ, đường tỉnh được cấp có thẩm quyền giao quản lý sau khi xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng

UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê cấp IV và cấp V trong phạm vi 01 huyện; các tuyến đê đã cải tạo để kết hợp làm đường giao thông do cấp huyện, cấp xã quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về duy tu, bảo dưỡng đê điều theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức lập hồ sơ các công trình đê điều để bàn giao nguyên trạng cho đơn vị được phân cấp quản lý duy tu, bảo dưỡng (đối với những công trình chưa được phân cấp quản lý nếu có); chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều trên địa bàn tỉnh hàng năm; thực hiện việc lắp đặt biển báo giới hạn tải trọng đối với xe cơ giới đi trên đê kết hợp làm đường giao thông.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2023.

Phân bổ 629.250 kg gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh năm học 2023-2024 theo Nghị định số 116 của Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1578/QĐ-UBND phân bổ 650.760 kg gạo dự trữ quốc gia cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện để hỗ trợ cho học sinh năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (đợt 2, 3 tháng học kỳ I năm học 2023-2024). Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo 165.165 kg; UBND các huyện: 485.595 kg.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp nhận và giao 629.250 kg gạo cho UBND các huyện, các trường THPT có học sinh thuộc diện được hưởng; đồng thời, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị và địa phương; hoàn thành việc cấp gạo đợt 2 trước ngày 30/11/2023; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc cấp gạo và hướng dẫn UBND các huyện thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Trà Bồng, Lý Sơn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình ký hợp đồng vận chuyển, chuẩn bị kho, tiếp nhận, bảo quản gạo theo đúng quy định. Chỉ đạo các trường tiểu học và trung học cơ sở cấp gạo cho học sinh kịp thời, hoàn thành đợt 2 trước ngày 30/11/2023.

Kết thúc cấp gạo đợt 2, UBND các huyện, các Trường THPT có học sinh thuộc diện được hưởng chính sách tổng hợp, báo cáo kết quả cấp phát gạo học kì I; đồng thời rà soát nhu cầu hỗ trợ gạo Học kì II năm học 2023-2024 gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2023.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh có diện tích khoảng 3.391,55 ha thuộc địa bàn các xã: Bình Thanh, Bình Hiệp, Bình Long, Bình Phước, Bình Hòa, Bình Tân Phú - huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; có giới cận phía Đông giáp tuyến đường quy hoạch (Trục kinh tế phía Đông D4); phía Tây giáp Quốc lộ 1 và khu dân cư xã Bình Hiệp; phía Nam giáp khu vực núi Đồng Lụa, núi Phượng Hoàng và phía Bắc giáp đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 24C).

Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

Theo quy hoạch, đối với các khu công nghiệp tập trung quỹ đất phát triển các khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường tại các khu vực dọc đường Võ Văn Kiệt, đường N4, đường D4…; trong đó, bao gồm các khu vực sản xuất công nghiệp, khu dịch vụ (hành chính - dịch vụ), cây xanh trong khu công nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật…

Ngoài ra, hình thành khu đô thị - dịch vụ trên cơ sở bố trí trung tâm đô thị mới tại ngã giao đường N4 và đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, gắn kết các khu ở hiện hữu tại trung tâm xã Bình Thanh về phía Bắc, khu ở phía Tây đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi và phát triển không gian đô thị dọc theo tuyến đường ĐH.04 về phía Nam; hình thành đơn vị ở phía Đông Bắc (tại xã Bình Hòa).

Bên cạnh đó, khai thác cảnh quan tự nhiên sông, suối, hồ, trong khu vực, hình thành công viên trung tâm kết hợp hồ điều hòa tại trung tâm đô thị, gắn kết dãy công viên cây xanh cảnh quan ven sông Bàu Đông, các công viên cảnh quan quanh hồ Ao Gió, hồ Gia Hội, bố trí hệ thống kênh đảm bảo giải pháp thoát nước cho khu vực, tạo không gian sinh thái trong khu công nghiệp.

Về hệ thống hạ tầng xã hội, quy hoạch đơn vị ở: Trong toàn bộ phạm vi ranh giới lập quy hoạch hình thành 04 đơn vị ở; các đơn vị ở được quy hoạch, bổ sung công trình hạ tầng xã hội phục vụ cho cả những người dân trong khu vực và người lao động trong các khu công nghiệp,...

Ngoài ra, quy hoạch cụ thể về phát triển hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông; cấp nước; cấp điện; thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang; hệ thống thông tin liên lạc,...

Định hướng các dự án ưu tiên đầu tư

Theo quy hoạch, các công trình ưu tiên đầu tư như hạ tầng kỹ thuật: đầu tư hạ tầng các tuyến đường trục chính để hình thành bộ khung giao thông chính và thuận lợi cho việc kết nối giao thông trong khu vực; Đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp nước và PCCC...;

Về hạ tầng xã hội: ưu tiên xây dựng các dịch vụ công cộng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, nâng cao tiện ích sống của các khu dân cư: Xây dựng các vườn hoa cây xanh, khu thể dục thể thao, các điểm sinh hoạt văn hóa; Từng bước nâng cấp, xây dựng các công trình giáo dục: Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học; Cải tạo và nâng cấp các trạm y tế;

Ngoài ra, kêu gọi đầu tư xã hội hóa các công viên cây xanh tập trung cấp đô thị, các công trình thương mại dịch vụ,…

 

BTV

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này