Truy cập nội dung luôn

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh

11/09/2023 16:48    525

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND chỉ đạo nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cơ quan thanh tra cấp sở theo quy định; bố trí đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật trong giai đoạn mới

 Giao Chánh Thanh tra tỉnh phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

 Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra tỉnh; phê duyệt Phương án hoặc Đề án sắp xếp tổ chức và biên chế thanh tra cấp sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, công chức ngành thanh tra tỉnh Quảng Ngãi .

 Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp triển khai hối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để nâng cao nhận thức và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo thanh tra cấp sở, thanh tra cấp huyện xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra của tỉnh đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh nhiều vi phạm tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư tố cáo, được dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, các cơ quan thanh tra phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trao đổi thống nhất xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, không để xảy ra tình trạng thanh tra quá một lần về một nội dung và với một đối tượng; triển khai kịp thời có hiệu quả dự án nâng cấp phần mềm xử lý chồng chéo và xây dựng cơ sở dữ liệu trong hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xử lý chồng chéo hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

 Đổi mới phương pháp và cách thức tiến hành thanh tra để đẩy nhanh tiến độ thanh tra, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra và nâng cao chất lượng thanh tra

Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ban ngành, Chánh Thanh tra cấp huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị được thanh tra trên cơ sở xem xét, phân tích điều kiện thực tế, so sánh, đối chiếu với những quy định của pháp luật, từ đó xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hành chính, kinh tế, công tác quản lý, để đảm bảo kết luận có tính khách quan, toàn diện và khả thi, đồng thời kết luận phải được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định để đảm bảo hiệu lực thi hành.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thanh tra để nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại đơn vị nhằm giảm bớt phiền phức cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra cấp sở, Chánh Thanh tra cấp huyện triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Nghị định số 43/2023/ NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Trước hết,  khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung còn tồn đọng, chưa được thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; làm rõ trách nhiệm, xác định nguyên nhân, có giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm trong năm 2023.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra và xử lý sau thanh tra; qua đó, tổng hợp những vi phạm phổ biến trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực: quản lý thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; đầu tư công... tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thường xảy ra vi phạm, từ đó chấn chỉnh, khắc phục và phòng ngừa các vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian đến.

Giám đốc Sở Nội vụ, trên cơ sở kiến nghị xử lý trách nhiệm tại các kết luận, văn bản chỉ đạo xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm để làm rõ hành vi, nguyên nhân, tính chất, mức độ vi phạm, kết quả xử lý, khắc phục hậu quả, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định; đồng thời, phối hợp với Thanh tra tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về thanh tra.

BTV

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này