Truy cập nội dung luôn

Phát triển kinh tế số trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2030

01/01/2024 20:22    426

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về Phát triển kinh tế số trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2030 trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Mục tiêu

 Tạo hiệu quả đột phá trong hoạt động ứng dụng công nghệ để phát triển sản xuất, kinh doanh, phân phối trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, mô hình, phương thức kinh doanh mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước cho hàng hóa của tỉnh nói riêng, hàng hóa Việt Nam nói chung; thu hẹp khoảng cách về mức độ phát triển thương mại điện tử và kinh tế số giữa thành phố Quảng Ngãi, thị xã, thị trấn và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số lĩnh vực, ngành Công Thương phát triển bền vững, tăng tính kết nối, liên kết vùng.

Mục tiêu cụ thể

 Tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong lĩnh vực Công Thương đến năm 2025 đạt mức tối thiểu 10%, đến năm 2030 đạt mức tối thiểu 20%.

Dân số tham gia mua sắm trực tuyến chiếm khoảng 70% tổng dân số của cả tỉnh. Tỷ lệ doanh nghiệp ngành Công Thương ứng dụng thương mại điện tử đến năm 2030 phấn đấu đạt trên 65%.

 Doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng từ 20 – 25%/năm. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đến năm 2025 đạt trên 10%, đến năm 2030 đạt 20%.

 Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương sử dụng nền tảng số đến năm 2025 đạt trên 50% và đến năm 2030 đạt trên 90%.

 Tỷ lệ doanh nghiệp lĩnh vực Công Thương sử dụng hợp đồng điện tử đến năm 2025 đạt trên 80%, đến năm 2030 đạt 100%.

 Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện hoạt động chuyển đổi số cơ bản đến năm 2030 đạt 70%; trong đó tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chuyển đổi số có hiệu quả đạt ít nhất 40% và tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất thông minh có hiệu quả đạt ít nhất 30%.

 Các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng hoàn thành 100% số hóa dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ trong điều hành, sản xuất, kinh doanh.

 80% người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh ở thành phố Quảng Ngãi, thị xã, thị trấn và 50% tại các địa phương vùng sâu, vùng xa có thể tương tác toàn diện thông qua các hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 50% các dịch vụ kết nối thị trường của doanh nghiệp được thực hiện trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, xúc tiến thương mại.

 80% các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh lĩnh vực Công Thương được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

 Trên 50% các doanh nghiệp, hợp tác xã, và hộ kinh doanh lĩnh vực Công Thương được tiếp cận, tập huấn, sử dụng, khai thác các giải pháp thuộc Hệ sinh thái Chuyển đổi số doanh nghiệp ngành Công Thương.

 Đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ

          Kế hoạch tập trung thực hiện phát triển nền móng phục vụ kinh tế số và phát triển kinh tế số trong lĩnh vực Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, trong đó gồm lĩnh vực Thương mại, lĩnh vực Công nghiệp và Năng lượng

Giải pháp thực hiện

Các nhóm giải pháp sẽ triển khai trong kế hoạch là tổ chức, bộ máy, mạng lưới; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; hợp tác phát triển kinh tế số; ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng hệ thống, nền tảng, hệ sinh thái số; đo lường, giám sát, đánh giá

Tổ chức thực hiện

 Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, đầu mối phối hợp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các sở ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương; tổng kết tình hình thực hiện vào năm kết thúc Kế hoạch.

 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện, tham mưu kinh phí thực hiện Kế hoạch; hỗ trợ phát triển kinh tế số lĩnh vực Công Thương của tỉnh. Triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản. Triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, cộng tác thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế số lĩnh vực Công Thương.

 Công ty Điện lực Quảng Ngãi triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực năng lượng về thanh toán hóa đơn tiền điện, tiết kiệm năng lượng điện, hiện đại hóa công tác đo đếm và nhiệm vụ phát triển lưới điện thông minh tên địa bàn tỉnh.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này