Truy cập nội dung luôn

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Quảng Ngãi

02/02/2024 14:02    288

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Quảng Ngãi.

Giữ lại tiếp tục sử dụng: 180 cơ sở nhà, đất đối với 112 cơ quan, tổ chức, đơn vị với diện tích đất 703.536,3 m2, diện tích sàn sử dụng: 256.193,6 m2.

Thu hồi: 20 cơ sở nhà, đất đối với 13 cơ quan, tổ chức, đơn vị với diện tích đất 23.862,3 m2, diện tích sàn sử dụng: 3.104,7 m2.

Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất đối với 01 cơ quan, tổ chức, đơn vị với diện tích đất 493 m2, diện tích sàn sử dụng: 80,9 m2.

Điều chuyển 04 cơ sở nhà, đất đối với 04 cơ quan, tổ chức, đơn vị với diện tích đất 4.204,1 m2, diện tích sàn sử dụng: 2.247,3 m2.

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 12 cơ sở nhà, đất đối với 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị với diện tích đất 3.018,3 m2, diện tích sàn sử dụng: 2.889,8 m2 .

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Tài chính chịu trách nhiệm đối với nội dung Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Quảng Ngãi theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021

         UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất nêu tại Điều 1 Quyết định này; thông báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt theo đúng quy định. Thực hiện điều chuyển cơ sở nhà, đất giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền đã được phân cấp tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xây dựng phương án xử lý và tổ chức thực hiện đối với các cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án Thu hồi theo các hình thức quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp tục rà soát, báo cáo bổ sung các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng nhưng chưa được báo cáo, kê khai trong Phương án sắp xếp lại, xử lý; tiến hành kiểm tra, rà soát để có biện pháp chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy định.

Sở Tài chính căn cứ Phương án xử lý cơ sở nhà, đất được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, làm đầy đủ các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định xử lý từng cơ sở nhà, đất theo quy định. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Phương án xử lý cơ sở nhà, đất của UBND thành phố Quảng Ngãi.

Quyết định này thay thế các Quyết định: Số 722/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 và số 1267/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

BTV

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=153962

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này