Truy cập nội dung luôn

Quảng Ngãi triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030

31/08/2023 14:47    1209

Sáng 31-8, Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng chủ trì Hội nghị triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023-2030. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cán bộ, chuyên viên trực tiếp tham mưu triển khai công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương gồm: Chỉ thị số 15-CT/TU về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Thông báo số 817-TB/TU về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 24/8/2023 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 – 2025.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Lộ trình việc sắp xếp được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2025-2030) và có 10 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện theo lộ trình.

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành sắp xếp đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Trong đó, khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống Nhân dân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã thông tin về các văn bản hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 do các Bộ, ngành Trung ương ban hành, đồng thời giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của địa phương liên quan đến trình tự, thủ tục, cách thức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.