Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản

03/10/2023 14:59    775

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả qua 05 năm đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh 

Mục đích, yêu cầu

Việc tổ chức sơ kết được tiến hành từ cơ sở, bám sát thực tiễn tình hình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND, những kết quả đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 Nội dung sơ kết

Tập trung đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh. Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND; vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện.

 Tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh; sự tham gia của các cấp, các ngành; công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.

 Thống kê số vụ, đối tượng; kết quả điều tra, truy tố, xét xử. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đưa ra Phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản thời gian đến.

Tổ chức thực hiện

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành, hội, đoàn thể; UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 16/CT-UBND tổ chức sơ kết 05 năm và gửi báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh) trước ngày 05/10/2023 để tổng hợp, báo cáo.

Giao Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này