Truy cập nội dung luôn

Tập trung nguồn lực, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh

01/11/2023 16:24    1231

Công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt mà Đảng và Nhà nước ta xác định trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, hỗ trợ người nghèo tăng dần khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%, riêng tỷ lệ hộ nghèo các huyện miền núi giảm 4,5% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; giảm 4.107 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,24%.

Phấn đấu hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 20 mô hình giảm nghèo, xây dựng và phê duyệt trên 200 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

 

Đồng thời, phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về các nội dung triển khai công tác giảm nghèo năm 2023.

Phấn đấu đến cuối năm 2023, 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm; tối thiểu 200 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi tại các huyện nghèo xuống còn 33,9%, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo xuống còn 33,8%. Tối thiểu 1.450 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững,…

Tập trung nguồn lực cho giảm nghèo

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội- cơ quan thường trực và các sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động, tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ giải ngân còn thấp, các địa phương chưa có sự vào cuộc quyết liệt, việc lựa chọn danh mục công trình còn manh mún, nhỏ lẻ; việc thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, công tác đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa đạt kết quả.

Năm 2023, UBND tỉnh đã phân bổ hơn 201,6 tỷ đồng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 175,3 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 19 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 7,2 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, hoàn thành kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cho rằng, cùng với việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp lồng ghép nguồn lực từ các nguồn vốn, các chương trình dự án và huy động từ cộng đồng để đầu tư xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu. Các ban, ngành địa phương cũng cần tập trung bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đặc biệt, cần chủ động rà soát, cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh để khẩn trương triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần được giao chủ trì thuộc Chương trình đạt kết quả, đúng quy định của pháp luật; việc bố trí kinh phí để thực hiện các Dự án, Tiểu dự án phải có trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, không dàn trải; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đến ngày 31/12/2023 giải ngân đạt kế hoạch vốn được giao.

Đảm bảo an sinh xã hội góp phần quan trọng trong giảm nghèo bền vững

Theo ông Bùi Đức Thọ- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, bên cạnh việc phân bổ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững hiệu quả thì việc đảm bảo công tác an sinh xã hội cũng góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững.