Truy cập nội dung luôn

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

31/01/2024 15:59    451

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Mục tiêu nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; các Thông tư số 14/2014/TT-BTP và số 04/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đồng thời, xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2024 đảm bảo thống nhất, trọng tâm, gắn với chức năng và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện trong phạm vi cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, với các nội dung hoạt động: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành.

Tổ chức thu thập, xử lý thông tin. Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. Phạm vi kiểm tra, điều tra, khảo sát tại một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động theo dõi và bổ sung lĩnh vực trọng tâm, liên ngành sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024.

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời, bổ sung lĩnh vực trọng tâm, liên ngành sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

BTV

                  https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=154073

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này