Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động

09/01/2024 15:15    667

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 60/UBND-KTTH về việc thực hiện Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định pháp luật và Quyết định số 1305/QĐ-TTg tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện góp phần hoàn thành các mục tiêu tại Quyết định số 1305/QĐ-TTg. 

Giao các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ chủ động theo dõi, cập nhật hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành chủ quản để tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả.

 Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định pháp luật và Quyết định số 1305/QĐ-TTg tham mưu UBND tỉnh các nội dung tiếp cận và ứng dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm thúc đẩy năng suất lao động; xác định các ngành, nhóm ngành ưu tiên tăng năng suất lao động ở địa phương, gắn với phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng.

 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn truyền thông, phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất, các sáng kiến về chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động trong khu vực công và tư trên địa bàn tỉnh.

 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách tăng năng suất lao động để có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh truyền thông cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, áp dụng thành quả Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tăng năng suất lao động thực chất, bền vững trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời, chủ động nắm bắt nhu cầu, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến tăng năng suất lao động, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, hỗ trợ.

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định của Luật Đầu tư công và Ngân sách nhà nước để thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động trên địa bàn tỉnh.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này