Truy cập nội dung luôn

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

05/04/2024 19:54    194

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên vừa ký Công văn số 1667/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 99/KH-UBND ngày 17/6/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, số 28/KH-UBND ngày 05/02/2024 thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 20/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo quy định. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tiến độ và kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có liên quan; đồng thời, kịp thời nắm bắt, cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tiếp tục tham mưu cấp thẩm quyền đối với nội dung thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định có liên quan. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung trên.

B.T

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=155680

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này