Truy cập nội dung luôn

Thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước hàng năm

07/06/2024 10:48    89

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2867/UBND-KTTH chỉ đạo thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với việc công khai dự toán ngân sách hằng năm chưa đảm bảo thời gian theo quy định nêu tại Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh. Đối với các năm tiếp theo, thực hiện việc công khai dự toán ngân sách phải đảm bảo theo quy định. Trường hợp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, không đảm bảo thời gian thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công khai dự toán ngân sách hàng năm đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Giao Sở Tài chính kịp thời hướng dẫn, chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách địa phương hàng năm đảm bảo theo quy định.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này