Truy cập nội dung luôn

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

12/06/2024 15:32    171

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – Ngày 9/11/2024.

Ảnh: Internet

Thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật nhằm giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

  Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật và tuyên truyền, PBGDPL; phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương.

Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung thông tin, phổ biến đầy đủ, toàn diện các văn bản, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2023 và năm 2024, những nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội; pháp luật về biển đảo, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực học đường; vi phạm pháp luật trên không gian mạng; trái phiếu doanh nghiệp; lao động; bảo vệ trẻ em; thực hiện dân chủ ở cơ sở; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tạo được sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân trong quá trình tham gia thực hiện; truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật quốc tế; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương trong năm 2024.

Thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến ban hành trong năm 2024 theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là tập trung truyền thông những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh và các chương trình, đề án về PBGDPL.

Tích cực hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật khác do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng, các nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân; đồng thời phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm 2024; đặc biệt tập trung trong 02 tháng cao điểm là tháng 10, 11 năm 2024.

Căn cứ vào Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 phù hợp tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động đưa tin, bài viết và đưa tin toàn diện các hoạt động hưởng ứng về Ngày pháp luật Việt Nam đăng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương đồng gửi về Ban biên tập Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (địa chỉ thư điện tử: giaoducpl-stp@quangngai.gov.vn).

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024” trong tuần lễ từ ngày 04 đến ngày 08/11/2024 và tại Hội nghị sẽ thực hiện biểu dương, khen thưởng, tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật và tuyên truyền, PBGDPL giai đoạn 2022 – 2024.

 Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương treo các khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2024.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này