Truy cập nội dung luôn

Triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

28/05/2024 16:57    183

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 2709/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân.

Giao Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP và Thông tư số 14/2024/TT-BCA.

UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP và Thông tư số 14/2024/TT-BCA cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả tổ chức thực hiện và những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này