Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/04/2024 08:08    198

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tổ chức kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; tăng cường bố trí biên chế từ nguồn biên chế được giao của cơ quan đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp mới về Chuyển đổi số; 100% sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã chú trọng bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; 100% các tổ chức, cá nhân tham gia Mạng lưới Chuyển đổi số được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số.

Định hướng đến năm 2030, hình thành Mạng lưới Chuyển đổi số của tỉnh, hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với Mạng lưới Chuyển đổi số quốc gia triển khai nhiệm vụ, giải pháp Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Hàng năm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho 100% đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép nội dung thực hiện vào các chương trình, kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số của tỉnh, địa phương và của từng đơn vị để triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối, có phân công, phân cấp phù hợp với thẩm quyền, phạm vi quản lý. Xác định rõ nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì triển khai; nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, thuê ngoài dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp; nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, huy động sự tham gia của xã hội để triển khai.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thiết lập Mạng lưới Chuyển đổi số của tỉnh; hoàn thành trong tháng 5/2024. Chủ trì, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và việc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này; kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với Kế hoạch Chuyển đổi số của tỉnh.

Thông báo, cập nhật danh mục các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số. Vận hành, duy trì nền tảng điện toán đám mây Trung tâm dữ liệu tỉnh đảm bảo kết nối nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC) nhằm đảm bảo hạ tầng cho các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vận hành, duy trì nền tảng Trung tâm dữ liệu Văn phòng UBND tỉnh, kết nối với nền tảng điện toán đám mây Trung tâm dữ liệu tỉnh, nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC) nhằm đảm bảo hạ tầng cho các nền tảng số vận hành tại Văn phòng UBND tỉnh.

Công an tỉnh tổ chức bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình Chuyển đổi số; gắn kết nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành tại Đề án 1609 với thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, lồng ghép nội dung thực hiện vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả; bố trí công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao về Chuyển đổi số, phát triển chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, Hiệp Hội doanh nghiệp tham gia, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác thúc đẩy Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Chủ động tham gia các hoạt động của Mạng lưới Chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển lực lượng nhân sự Chuyển đổi số và việc sử dụng các nền tảng số quốc gia và tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức của xã hội về sử dụng các nền tảng phục vụ Chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này