Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

07/06/2024 11:02    243

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn: Internet

Theo kế hoạch, việc phát triển ngành hàng sắn hướng đến mục tiêu ổn định, hiệu quả, bền vững; xây dựng liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn, miền núi; nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu và bảo vệ môi trường.

Đến năm 2030, sản lượng sắn tươi cả tỉnh đạt khoảng 250-300 nghìn tấn, đảm bảo cung cấp nguyên liệu để chế biến sâu một số sản phẩm (tinh bột, etanol...); Diện tích trồng sắn sử dụng giống đúng tiêu chuẩn chất lượng đạt 40-50%; Diện tích trồng sắn áp dụng quy trình canh tác bền vững đạt 50%; Kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 150-180 triệu USD.

 Tầm nhìn đến năm 2050, Ngành hàng sắn của Quảng Ngãi tiếp tục phát triển bền vững, 70-80% diện tích trồng sắn áp dụng quy trình canh tác bền vững, sản lượng sắn tươi dùng để chế biến sâu một số sản phẩm (tinh bột, etanol...) chiếm trên 90%, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt khoảng 180-200 triệu USD.

Định hướng phát triển sản xuất sắn đến năm 2030, diện tích trồng sắn cả tỉnh khoảng 12-14 nghìn ha, sản lượng củ tươi đạt 250-300 nghìn tấn định hướng phân bố tại 2 vùng trọng điểm như sau: Vùng miền núi: diện tích trồng đạt 9-10 nghìn ha, tập trung tại các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Trà Bồng, Ba Tơ...; Vùng đồng bằng: diện tích trồng đạt 3-4 nghìn ha, tập trung tại các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành...;

 Định hướng phát triển chế biến sắn đến năm 2030, tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp nhà máy chế biến các sản phẩm từ sắn (tinh bột, etanol...). Đồng thời, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp chế biến bánh kẹo, nha đường gluco, mỳ ăn liền, thức ăn chăn nuôi,... sử dụng sắn và tinh bột sắn làm nguyên liệu. Ưu tiên sử dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong chế biến sắn để nâng cao chất lượng, sử dụng tối đa sản phẩm phụ, bảo vệ môi trường.

Đối với lĩnh vực chế biến sắn, định hướng công suất chế biến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tổng công suất chế biến đạt 250-300 nghìn tấn củ tươi/năm.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các giải pháp sau:

Các huyện, thị xã, thành phố xác định quy mô vùng sản xuất sắn tập trung phù hợp quy hoạch tỉnh, quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan khác. Thực hiện đồng bộ giải pháp hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết; hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác; trọng tâm là hỗ trợ thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã sản xuất sắn.

Nghiên cứu chọn tạo các giống sắn mới có năng suất cao, hàm lượng tinh bột cao, có khả năng chống chịu với sinh vật gây hại. Hoàn thiện và chuyển giao vào thực tiễn các quy trình kỹ thuật sản xuất sắn theo hướng bền vững tại các vùng sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển sắn,...Nghiên cứu, chế tạo hoặc nhập khẩu công nghệ mới trong chế biến, đa dạng hoá các sản phẩm từ sắn.

Xây dựng mô hình phát triển ngành hàng sắn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; mô hình thâm canh bền vững; áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức cây trồng tổng hợp (IPHM); các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng các mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng phân bón, thuốc BVTV có hiệu quả, xử lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện, bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải khí nhà kính ... nhằm chuyển giao và nhân rộng kỹ thuật tiến bộ cho người sản xuất cây sắn; giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khoẻ của người sản xuất và người tiêu dùng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường tiêu thụ sắn hiện có; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm sắn Quảng Ngãi được tiêu thụ rộng trên thị trường quốc tế. Đối với thị trường trong nước, các địa phương cần tiếp tục thu hút doanh nghiệp chế biến bánh kẹo, nha đường gluco, mỳ ăn liền, thức ăn chăn nuôi,... sử dụng sắn và tinh bột sắn làm nguyên liệu để tăng chuỗi giá trị ngành hàng sắn.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến phát triển ngành hàng sắn. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã... Đồng thời, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mới hỗ trợ phát triển ngành hàng sắn

Thực hiện các giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất ngành hàng sắn theo hướng xã hội hóa. Các hộ gia đình đầu tư trang thiết bị, ứng dụng cơ giới hoá trong quá trình canh tác, vận chuyển sắn; doanh nghiệp đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ sắn,... Ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất sắn theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng cơ chế, chính sách; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; cơ sở vật chất cho các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ; hạ tầng vùng sản xuất sắn tập trung: giao thông, thủy lợi, điện,...; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sắn,...

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất các đề tài, dự án khoa học liên quan đến phát triển ngành hàng sắn của địa phương. Chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển các vùng sản xuất sắn tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hằng năm rà soát, hướng dẫn người sản xuất thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật sản xuất cây sắn đảm bảo hiệu quả kinh tế, ổn định sinh kế, đúng quy hoạch.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tham gia đầu tư phát triển cây sắn tại địa phương.

 Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch đến hội viên, nông dân; đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện; hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện; cung cấp thông tin về thị trường sắn; chuyển giao khoa học công nghệ về sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến sắn cho người sản xuất,...

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này