Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

26/03/2024 18:24    371

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, đề án thúc đẩy bình đẳng giới có liên quan theo phạm vi chức năng của ngành, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình ở những địa bàn, lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới. Chủ động bố trí kinh phí, khuyến khích huy động các nguồn lực để duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Mở rộng việc thực hiện các hình thức truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư dưới hình thức văn hóa, nghệ thuật và nhiều hình thức khác; thí điểm lồng ghép nội dung về bình đẳng giới vào các buổi sinh hoạt của địa phương và trong trường học, các doanh nghiệp; xây dựng, duy trì và phát triển đa dạng các chương trình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó chú trọng chương trình thông tin cơ sở; tổ chức các chiến dịch truyền thông thu hút nam  giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cộng đồng và xã hội.

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở. Tổ chức học tập, tham vấn kinh nghiệm về các mô hình bình đẳng giới và các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại một số tỉnh, thành có mô hình hay, sáng tạo.

Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới. Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình: “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng”. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm để duy trì, mở rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới.

Cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Bảo đảm sự an toàn, tiếp nhận, bố trí nơi ăn ở, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo quy định.

Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 (từ ngày 15/11 đến 15/12/2024)

Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Kịp thời kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành khi có sự thay đổi nhân sự; tổ chức hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 phù hợp tại địa phương, bố trí kinh phí và lồng ghép thực hiện có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch tại địa phương. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Kế hoạch.

BTV

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này