Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính

18/06/2024 14:53    363

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Công văn số  3125/UBND-TTHC chỉ đạo về triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để đảm bảo thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử kể từ ngày 01/7/2024.

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với phần mềm dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn của Bộ Công an; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia về thanh toán trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Các Sở: Tư pháp, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ và quy định có liên quan.

Chỉ đạo, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, huyện đảo với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia giải quyết về quy trình thực hiện nhóm TTHC liên thông điện tử. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng, đường truyền để đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công liên thông theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, công chức tham gia giải quyết có hành vi vi phạm quy định và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn về lợi ích, ý nghĩa, cách thức thực hiện của việc cung cấp dịch vụ công liên thông.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn này.

B.T

 

Tài liệu đính kèm: 3125UB.signed.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này