Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

18/05/2024 10:37    150

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2496/UBND-KTTH chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát nội dung, phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực có lợi thế của địa phương và giải pháp trọng tâm theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ chủ động tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đối chiếu nội dung Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 với nội dung Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 và các quy hoạch cấp cao hơn đã được phê duyệt; trường hợp có nội dung nào chưa phù hợp, có mâu thuẫn với Phương án phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương thì đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Quy hoạch tỉnh để đảm bảo thống nhất với Quy hoạch vùng và các quy hoạch cấp cao hơn.

 Chủ động tổ chức rà soát, kiến nghị cấp thẩm quyền cho lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn theo quy định; định kỳ tổ chức đánh giá việc thực hiện quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ các quy hoạch được duyệt.

 Tổ chức triển khai phổ biến, thông tin, công khai rộng rãi nội dung Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức rà soát nội dung Quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất với Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, các quy hoạch cấp cao hơn đã được phê duyệt; trường hợp có nội dung chưa phù hợp, có mâu thuẫn thì tổ chức tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 6/2024.

 Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị và địa phương có liên quan, tham mưu UBND tỉnh để phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành Trung ương và địa phương trong vùng tổ chức xúc tiến đầu tư nhằm tuyên truyền, quảng bá, thu hút các thành phần kinh tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

BTV

Chi tiết văn bản tại đây:

Tài liệu đính kèm: 2496UB.signed.pdf

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này