Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh họp cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh

07/06/2024 13:43    687

Sáng 07-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì họp UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung trình HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà, tài nhà đất và dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và các mức chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc họp

Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà, tài nhà đất do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo, gồm có 6 Điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; các trường hợp miễn nộp lệ phí; mức thu lệ phí; kê khai, thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí.