Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh họp cho ý kiến thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học

21/05/2024 16:38    403

Sáng 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành và UBND các huyện miền núi để nghe và cho ý kiến đối với nội dung thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học để xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021- 2025.

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến giao cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 5.