Truy cập nội dung luôn

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

02/10/2023 10:47    452

.

Thực hiện Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Các Quyết định số: 394/QĐ-UBND ngày 29/4/2022, 1519/QĐ-UBND ngày 28/12/2022, 651/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản:

- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Số 163, Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tên tài sản, số lượng chất lượng của tài sản đấu giá:

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: có Bảng tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 302/QĐ-STNMT ngày 29/9/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh (có bản scan Quyết định số 302/QĐ-STNMT ngày 29/9/2023 kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Tổ chức đấu giá tài sản phải nộp 01 bộ hồ sơ năng lực theo các tiêu chí nêu tại nội dung 3 của Thông báo này cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: số 163, Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ: đến 17 giờ 00 phút, ngày 09/10/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và thực hiện./.

File kèm theo

Tin liên quan

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này