Truy cập nội dung luôn

Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

08/11/2023 14:30    362

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5528/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiên cứu, triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022, Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của Bộ, ngành Trung trương thuộc lĩnh vực quản lý đến toàn thể cán bộ, công chức, biên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Căn cứ Thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành lĩnh vực, triển khai xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP; Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với ngành, lĩnh vực chưa có Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thì tạm thời sử dụng danh mục vị trí việc làm đã được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổng hợp tại Văn bản số 242-CV/BCSĐ ngày 18/02/2022 (giao Sở Nội vụ triển khai đến cho các cơ quan, đơn vị, địa phương); sau khi Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành Thông tư hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, đề nghị sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm cho phù hợp. Đề án vị trí việc làm của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2023 để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo theo quy định để làm cơ sở triển khai xây dựng lại Đề án vị trí việc làm theo quy định.

Ban hành Hướng dẫn xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan để các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Tổ chức thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định, đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/12/2023.

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này