Truy cập nội dung luôn

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

17/06/2024 19:57    383

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3109/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025.

Đối với đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, yêu cầu bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển KTXH theo Nghị quyết của Chính phủ, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của HĐND các cấp về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 và năm 2024, các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh trong điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH  năm 2024.

Đánh giá bảo đảm tính khách quan, trung thực, sát, đúng thực tiễn tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024, bao gồm: các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện cả năm 2024, có so sánh với kết quả thực hiện của năm 2023, các năm 2021-2023 và kế hoạch năm 2024; phân tích, đánh giá súc tích, trọng điểm những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, thể chế, kết cấu hạ tầng, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh…; các tồn tại, hạn chế, trong đó phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế (chủ quan và khách quan).

Đối với cấp tỉnh, lấy số liệu đánh giá về tăng trưởng, quy mô kinh tế theo số liệu đã được Tổng cục Thống kê đánh giá lại và thông báo cho tỉnh.

Đối với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, yêu cầu:

Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện, đầy đủ, phù hợp tình hình và kết quả đã đạt được trong thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH các năm 2021-2023, ước thực hiện năm 2024; dự báo kịp thời, sát tình hình trong tỉnh, trong nước, trên thế giới để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, giải pháp phù hợp, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đến mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương và KTXH của tỉnh; từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025, hướng tới kết quả thực hiện cao nhất các mục tiêu Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2021-2025.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra phải bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, 04 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phải đổi mới, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với khả năng thực hiện của các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh, gắn với việc tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; gắn kết chặt chẽ giữa Kế hoạch phát triển KTXH và Kế hoạch đầu tư công; thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững theo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển KTXH của địa phương; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương phải phù hợp với các kế hoạch phát triển dài hạn của đơn vị, địa phương; phù hợp với Quy hoạch tỉnh; đảm bảo tính kết nối với các ngành, địa phương trong tỉnh. Trong quá trình xây dựng kế hoạch cần bám sát những dự báo, đánh giá tình hình và bối cảnh quốc tế, trong nước, trong tỉnh trong giai đoạn tới; đảm bảo kế thừa những thành quả đã đạt được, có đổi mới và tiếp thu, tiếp cận những xu hướng phát triển chung, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH.

Việc đề xuất các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực phụ trách: (i) Phải thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Trường hợp chỉ tiêu đề xuất không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện phải có định nghĩa, khái niệm, phương pháp tính rõ ràng, phù hợp với quy định, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ, thống nhất về thông tin, số liệu thống kê trên phạm vi cả nước, phục vụ tốt công tác theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch; (ii) Bảo đảm khả năng thu thập thông tin, theo dõi liên tục, đánh giá định kỳ; không đề xuất các chỉ tiêu chuyên ngành, phức tạp, chủ yếu phục vụ mục đích nghiên cứu; (iii) Bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, có khả năng so sánh với dữ liệu quá khứ; (iv) Bảo đảm tính gắn kết chặt chẽ và phản ánh trực tiếp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; (v) Phù hợp với thông lệ.

Các mục tiêu, chỉ tiêu phải được tính toán, dự báo dựa trên số liệu đã được đánh giá lại, điều chỉnh quy mô kinh tế.

Về tiến độ thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KTXH năm 2024, xây dựng Kế hoạch KTXH năm 2025, theo Đề cương báo cáo (các Phụ lục, Biểu mẫu kèm theo); báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê) chậm nhất ngày 01/7/2024; đồng thời, gửi file word vào địa chỉ hộp thư điện tử: lhthach-skhdt@quangngai.gov.vn.

Cục Thống kê tỉnh đối với chỉ tiêu GRDP, sử dụng số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê công bố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, ước thực hiện năm 2024 và dự kiến chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 06/7/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tính toán, xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tế cho năm 2025, tổng hợp các cân đối lớn và tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024 và dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025, trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2024 theo quy định.

D.L

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/index?idType=0&search=3109%2FUBND-KTTH

Phụ lục 1: DE CUONG BAO CAO KT-XH NAM 2024; NHIEM VU NAM 2025

Phụ lục 2: BIEU BAO CAO KT-XH NAM 2024; NHIEM VU NAM 2025

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Quốc Việt - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này